15 mei 1949 Turndemonstratie op Grote Markt van Sint-Niklaas

Of de stad met de drieduizend leerlingen uit haar katholieke vrije jongensscholen, of de keurgroep van de Bisschoppelijke Normaalschool en dhr. André Van de Walle zich die glorievolle dag zullen blijven herinneren!

Het weerbericht van de radio en allen die er in geloven ten spijt, was er die zondagnamiddag zon en warmte en jong leven op de ruime markt van Sint-Niklaas. Meer dan 15 000 toeschouwers zaten op de tribunes of stonden rond het marktplein. Honderden aan de vensters. Vóór de linkerflank van het gotisch stadhuis was een podium getimmerd, waarop de keurgroep van gedrilde normalisten zou presteren. De pauselijke en nationale vlaggen waren gehesen vóór de linkervleugel van het gebouw. In het midden een klein podium voor de leider, met achter hem de groene olympische vlag.

Na een optocht doorheen de bevlagde straten defileerden de drieduizend leerlingen in uniform en verdeeld over drie groepen (drie laagste klassen van de lagere scholen - overige klassen van de lagere scholen - humaniorastudenten, normalisten en leerlingen uit het vrij vak- en landbouwonderwijs) vóór de personaliteiten: mgr Joliet, hulpbisschop en afgevaardigde van de bisschop van Gent, E.H. Kan. Schelfhout, pastoor-deken, staatsminister Hendrik Heyman, senator Van Gerven, volksvertegenwoordiger Van Royen, burgemeester De Vidts, de directeurs van de vrije onderwijsinrichtingen.

Op de kadans van marsen, gespeeld door drie muziekkorpsen, trokken de drie groepen, met naast hen talrijke sectieleiders, voorbij de tribune.

markt1

markt2

markt7

markt6

Iedereen, die op het feest aanwezig was, heeft zijn grote voldoening uitgedrukt, en niet weinigen hun verwondering en bewondering! Het radiobericht en de verzorgde radiomontage door het N.I.R., de verslagen in de pers en vooral de klankopname samen met de documentaire film hebben het wellukken van deze demonstratie doen uitkomen en vastgelegd.

markt5
We mogen vermelden dat praktisch alle Sint-Niklase oudleerlingen - of ze 20 of... 50 jaar oud worden -  een zeer groot aandeel in het welslagen op hun actief mogen schrijven. Vanaf het stemmig beiaardconcert door Juul Verniers, leraar en stadsbeiaardier, het materieel werk en de schikking op de markt onder leiding van de heren Frans Bossaert en Omer Dua, het dirigeren van de officiële liederen door dhr. Alfons Cleyman, tot en met de jongste in 1948 gediplomeerde onderwijzer-sectieleider, hebben tientallen onderwijzers en eerwaarde broeders vol toewijding dit machtig feest voorbereid en uitgewerkt. Vooral onze bekwame en durvende leraar in de lichamelijke opvoeding, dhr. André Van de Walle, bijgestaan door de flinke turnleraar dhr. M. Goormachtigh, heeft dank zij zijn organisatietalent en onverdroten inspanningen dit feest doen uitgroeien tot een waardig vertoon en een sprekend getuigenis van de degelijkheid van het vrij katholiek onderwijs. Daarom verdient hij alle lof en ieders dank. In de normaalschool weet iedereen wat de voorbereiding heeft gekost; de veertig geselecteerde normalisten uit alle jaren hebben dan ook door hun gevarieerde springoefeningen, bijzonder door de ongewone salto's en mooie piramides ieders bewondering afgedwongen.

Tenslotte dient ook E.H. De Sutter, muziekleraar aan de normaalschool, geluk gewenst om de aangepaste melodieuse pianobegeleiding, waarmee hij de uitvoering van de oefeningen bij groep 3 heeft ondersteund.

markt9

markt4

markt3

Het slotwoord van E.H. Kan Schelfhout, pastoor-deken.

 

"Beste jongens, in naam van mgr Joliet, hulpbisschop van ons bisdom, in naam van het beschermend comité van de vrije katholieke scholen van de stad Sint-Niklaas, in naam van het sympathiek publiek, bied ik u mijn hartelijke gelukwensen aan.

Met fierheid en innige voldoening hebben wij u zien opstappen, hebben wij uw oefeningen en prestaties bewonderd. Onze gelukwensen gaan naar ieder van u, naar elke soldaat van het indrukwekkend regiment van de katholieke vrije scholen van de stad, en die betreffen meteen het flinke onderwijzend personeel, priesters, kloosterlingen en leken, en zij gaan vandaag bij dit prachtig gelukt feest in het bizonder naar de bevoegde turnleider, dhr. Van de Walle (toejuichingen), welke dit feest zo meesterlijk heeft voorbereid en geleid. Als blijk van onze waardering en voldoening gelieve deze bloemen in ontvangst te nemen (langdurige en geestdriftige toejuichingen).

markt10

Beste jongens, op de wijde velden van het Soete Waasland bloeit in dit seizoen een veelbelovende oogst. Gij hebt vandaag de weidse markt van Sint-Niklaas bevolkt en bezield door de wiegende baren van uw rijk-belovende jeugd. Wij wachten met betrouwen op de oogst die onder Gods zegen in uw rijen rijpen zal. Dit feest weze voor u een teken en een symbool: Ga door het leven, zoals u opstapte door de straten, fier en met opgeheven hoofd, volgend een vaste lijn, met de zon op uw gelaat en de christelijke vreugde in uw ziel. Leer verder uw lichaam buigen, plooien en beheersen door een sterke wil, gericht op een verheffend ideaal.

Blijf gewillig luisteren naar de wijze richtlijnen, u gegeven door liefdevolle ouders, toegewijde meesters en oversten. Geef steeds gehoor aan de stem van uw geweten, de stem van God, die uw doen en laten moet regelen op de oefenplaats van het menselijk leven. Blijf uw stuk staan in het leven, broederlijk naast mekaar, gij, jongens uit alle standen, om samen op te bouwen een piramide van stoffelijke en geestelijke welstand in een geordende en vredelievende samenleving." 

 

Nadat E.H. Kan. Deken tot al de diensten een dankwoord had gericht om hun medewerking en bereidwilligheid, eindigde hij met de wekroep "De vrije scholen van Sint-Niklaas blijven trouw aan hun leuze: gaaf en sterk, voor een vrij land en een vrije kerk"! (algemene toejuichingen).

 

 

{gotop}