Wist je?

* Tijdens het eerste schooljaar 1839-1840 waren er 28 interne leerlingen.


* Het schooljaar 1941-42 begon met 269 leerlingen, 1942-43 met 190 en 1943-44 met 162.


* Op 3 september 1945 waren er op het toelatingsexamen voor het eerste jaar 33 deelnemers (waarvan 31 aanvaard) en 27 deelnemers voor het voorbereidend jaar (waarvan 24 aanvaard).

Het schooljaar 1945-46 begon op 24 september met 157 leerlingen (142 normalisten en 15 kosters). Het schooljaar voordien waren er 138 leerlingen (126 normalisten en 12 kosters).

Van de 157 leerlingen in 1945 waren er 23 wiens ouders onderwijzer of onderwijzeres waren en 18 wiens broer of zus onderwijzer of onderwijzeres waren.


* Lodewijk Neefs (°Wechelderzande, 29.11.1919), vader van zanger Louis Neefs en grootvader van zanger Gunther Neefs, werd als onderwijzer in de normaalschool van Sint-Niklaas gediplomeerd op 29.06.1929.


Wist je dat anno 1965 of 1966 de school ook een huisorkestje had? The Squeegees ... die trouwens nog optraden in de tent van de bierfeesten te Wieze.

Squeegees1The Squeegees met 1 2 3 4 Raymond Haerens, 5 Marc Van Laethem, 6 José Bracke, 7 Luc Van de Noortgate, 8 Raoul Wuytack.

squeegees2The Squeegees in volle actie met 1 Fons Hoobergs, 2 José Bracke, 3 Raymond Haerens, 4 Marc Van Laethem, 5 Raoul Wuytack, 6 Gustaaf Willocx en 7

squeegees3The Squeegees op de parking van de Bierfeesten te Wieze met 1 E.H. Emiel Van Hecke, 2 3 Raoul Wuytack, 4 Raymond Haerens, 5 José Bracke, 6 Marc Van Laethem, 7 Luc Van de Noortgate.
Grote animator was destijds Marc Van Laethem ... een beer van een vent die het aandurfde van de hoogste duikplank in het stedelijk zwembad te springen ... onderweg op zijn vingers te fluiten om dan pardaf op zijn buik in het water te belanden, liters water uit het bad spattende!
 
 
* De eerste vrouwelijke leerkracht in de Normaalschool was Jeannine Tassijns. Zij werd aangeworven door directeur E.H. Stuyts en kwam in dienst op 01.09.1971.
Lees meer: Tassijns

* Op 12 november 1956 kwam pater Muszlay, Hongaars Jezuïet, in de feestzaal voor leraars en studenten spreken over zijn gemarteld vaderland. Vierdejaarsstudenten hadden een sober maar suggestieve bordtekening als decor klaargemaakt. Pater Muszlay, afkomstig uit het bisdom van kardinaal Mindszenty, directeur van het Hongaars College te Leuven, sprak in vlot Nederlands. Hij smeekte iedereen te bidden, te offeren en te helpen, opdat de Hongaarse jeugd niet zou vertwijfelen, opdat zijn volk, zo dikwijls door het Westen in de steek gelaten, ook het christendom niet als een ontgoocheling de rug zou toekeren en het cummunisme niet als redding zou gaan beschouwen.
De Hongaarse pater, die zelf was gearresteerd geworden en naar een concentratiekamp was gestuurd, werd hartelijk toegejuicht, want Vlaamse en Hongaarse jeugd hebben één hart. 

* Met goedkeuring van de bisschoppelijke overheid mochten de leerlingen die zich aanmeldden voor het 1e jaar van de normaalschool (1956-57) kiezen tussen internaat en externaat.
Het betrof leerlingen van de stad Sint-Niklaas en omliggende gemeenten.

* Op 3 september 1956 werd in de Bisschoppelijke Normaalschool van wal gestoken met middelbaar onderwijs (lagere cyclus). Het omvatte een zesde, vijfde en vierde moderne. Deze middelbare school sloot aan bij het 6e leerjaar lager onderwijs, was een deel van de volledige humanioracyclus en was de voorbereiding op het lager normaalonderwijs.

* In 1902 werd door de Bisschoppelijke Normaalschool een nieuw orgel besteld voor de kapel. Het werd in juni 1902 geplaatst door de heren Vereecken van Gysegem en door E.H. vicaris-generaal Segers, de latere bisschop van Gent, op 19 juni 1902 plechtig ingezegend.
De kostprijs van het orgel bedroeg 8 900 fr., zonder de kas, die voor 1 950 fr. door de heer Sinaeve van Gent gebeeldhouwd werd. Het oude orgel werd hersteld en in de muziekzaal geplaatst waar het kon dienen als herhalingsorgel voor de leerlingen-kosters.
Bij de gelegenheid van de inwijding van het orgel werd in de Normaalschool aan de genodigden ook een feestmaal aangeboden. Ziehier de spijskaart:
Tapiocasoep
Tarbot met aardappels en eiersaus
Ossenspier met groensels
Schaapribbekens met boontjes
Bevende ganzenlever
Meertsche kiekens met abrikozen
Hesp met Maderasaus
Kreeften met salaad
Taart
Fruit
 Smakelijk!

* Op zaterdag 26 januari 1947 was het juist honderd jaar geleden dat aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas de eerste onderwijzersdiploma's werd uitgereikt, 9 in getal.

* Op 16 januari 1949 mochten de normalisten zich gezond lachen aan de vertoning van het fijne poppentheater uit Brugge.

* Met ingang van het schooljaar 1950-51 werd van wal gestoken met een letterkundige en een wetenschappelijke sectie aan de pas opgerichte katholieke regentenschool.

* Vanaf het schooljaar 1950-51 trad het 'Boekenfonds' in volle werking: 14 leerlingen genoten ervan.

* 25 mei 1950. 't Was een drukte van belang in het zwembad van Scheerders. De normalisten gingen voor de eerste keer zwemmen. 't Was plezant te mogen spartelen in 't koele nat en van tijd tot tijd eens kopke onder gaan. Maar meneer Van de Walle lachte er niet mee, hoor. Iedereen moest dat jaar kunnen zwemmen.

* Op 23 september 1967 heeft mgr Van Peteghem de hulpkerk in de Watermolenwijk te Belsele gewijd. Bij de eucharistieviering in concelebratie die hierop volgde, assisteerde ook E.H. Georges Stuyts, directeur van de Normaalschool,... die zich hierbij op 'eigen grond' bevond. Het was immers onze school die het terrein voor deze kerk ter beschikking stelde. Ook onze studenten droegen letterlijk en figuurlijk hun steentje bij onder de vorm van vele uren graaf-, hef-, en sleurwerk. Naast de hulpkerk hoopte de Normaalschool in een nabije toekomst een annex van de Lagere Afdeling op te richten. Die kwam er in 1968.

* Op vrijdag 2 april 1971 vierden 6 leraars, samen met een hele reeks enthousiaste meevierders, hun tinnen huwelijksjubileum, d.w.z. ze waren tien jaar getrouwd. De gelukkigen: Gaston Clippeleir, Guido Goedemé, Jacques Meganck, Guido Van den Wijngaert, Herwig Van Pottelberge en Fons Verhelst.

* De broer van leraar E.H. Marcel Ascoop was dichter Frank Meyland. Op 27.02.1949 gaf hij in de normaalschool een causerie over de jongste dichters en hun poëzie. Hij las ook voor uit eigen werk.

* 1949: een solo-slim werd gewonnen door Frans Van de Meulebroucke (vierde jaar - O1949) met klaveren en harten aas, heer, boer, acht en zeven van harten en de zeven hoogste kaarten van schoppen. Medespelers: Robert Van Hoecke (O1949), Gerard Verschaffel (O1949), en Emiel Broeckaert (O1949). Pater M. Windey, missionaris in Indië, kreeg de winst.

* In 1953, tijdens het directeurschap van Gerard Schelfhaut, verscheen een aardrijkskundige leer- en leesboek voor het vijfde en zesde lerjaar van de lagere school, samengesteld door het onderwijzend personeel van de oefenschool. Het is een werk van velen dat jaren broeitijd vergde. De onderwijzers Werner Van Hove en Willem Penneman experimenteerden vooraf allerlei modaliteiten van aanbrengen en verwerken in hun 5e en 6e leerjaar, tot eindelijk de vaste formule werd gevonden.

* 1953: Gaston De Roeck won een achttiender met Roger Colaes als maat, en Aimé Verbeke en Raf Van de Putte als tegenspelers. Ooggetuige: een oudleerling-subregent met zwarte bril! De kaarters uit het derde jaar schonken 40 fr. voor de geteisterden van de waternood in eigen land en in Nederland.

* In 1924 bestond er in de Normaalschool een sluikblad met als titel 'De Knots'. De tekening op de voorpagina was van Rik De Rijcke, later architect te Temse. Hoofdopsteller, secretaris, verzamelaar: Frans Luyckx die in 1930 vertrok naar Kongo en het bracht tot districtcommissaris van Bukavu. Na de onafhankelijkheid van Kongo werd hij adjunct van de Minister van Opvoeding en Cultuur.
'De Knots' droeg als opschrift: Humoristisch - Satyrisch - Sarcastisch weekblad. Elke student werkte er aan mee. 'De Knots' verscheen echter sporadisch, niet elke week, gezien de grote gevaren. Maar niettegenstaande scherp toezicht is het sluikblad nooit in handen van het 'gerecht' gekomen...
in 'De Knots' werden allerlei lollen en voorvallen verhaald uit het normaalschoolleven - knipsels uit dagbladen, lachedingen, rebussen,...
'De Knots' deed zijn rondreis in de studie en stak in de onschuldige omslag van een farde.

* In 1951 werd door de oudleerlingenbond een prijskamp uitgeschreven voor alle oudleerlingen-tekenaars voor het ontwerpen van een nieuwe cover voor het oudleerlingentijdschrift.
Hieronder de aankondiging in 'Bulletin', 1951 nr 3.
1 We zouden graag het 'Bulletin' vanaf zijn volgende jaargang in een jong, fris en nieuw kleedje steken. We menen dat we dit niet mogen doen zonder de vele knappe tekenaars onder de onderwijzers hun idee en hun... uitvoering te vragen. 
Wie tekent ons een originele titelbladzijde met sprekende titel voor ons oudleerlingenblad?
2 De tekening moet in Oostindische inkt worden uitgevoerd. Ze mag ook zo gemaakt worden dat ze in twee clichés (b.v. voor tweekleurendruk) kan worden afgedrukt. Grootte der tekening: 9 cm breed en 16 cm hoog, of naar verhouding. De naam van de tekenaar mag slechts met de beginletters op de tekening voorkomen.
3 De inzendingen moeten onder gesloten omslag vóór 15 februari 1952, worden ingestuurd aan: Secretariaat, Oudleerlingenbond, Normaalschool, St-Niklaas. Het bestuur van de O.L.B. samen met de tekenleraar der normaalschool maken de jury uit.
4 Een geldprijs van 500 fr. wordt uitgeloofd voor de eigenaar der bekroonde tekening.
5 Iedere deelnemer mag meerdere tekeningen inzenden. 
Daniël Ostyn (O1949) diende een ontwerp in waarop de gevel van de normaalschool met op de achtergrond de torens van Sint-Niklaas. Voor de kurkdroge titel 'Bulletin' vond hij als vervanger 'Kasteelgalm'. Het ontwerp werd aanvaard en ook de meer poëtische titel werd op prijs gesteld. En voor de jonge man die Ostyn toen was betekende 500 fr. een aardig cadeau. Dit ontwerp heeft het tot 1960 uitgehouden.
In de eerste 'Kasteelgalm' (1952 nr 1) werd de nieuwe cover geduid door E.H. Raf Windey.
"De omslagtekening die door een oudleerling, gediplomeerd tekenleraar, Daniël Ostyn, werd uitgevoerd, moet verstaan worden in het licht van Rodenbachs woord: "In 't verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal". Aan de torens heeft ieder voorzeker spoedig het vertrouwde stadsbeeld van de hoofdstad van het Waasland herkend. De Lieve-Vrouwentoren, waaronder zoveel oudleerlingen in het St-Gregoriusgild 's zondags de hoogmis gingen opluisteren; de Stadhuistoren, waarheen ze togen om 'te loten', of om nu en dan een plechtigheid of zitting bij te wonen; het Kasteel van Walburg, waarheen al eens de wandelingen voerden of schaatspartijen, en de vertrouwde normaalschoolgevel zelf tenslotte, waarachter wel en wee van een geestdriftige en soms steigerende jeugd zich hebben verborgen en nog verbergen. Dit gebouw waar zoveel hoeken en kanten herinneringen oproepen aan het lastige maar schone werk van ons eigen opvoeding... Tussen en binnen deze gebouwen verliep de voor velen reeds veraf liggende jeugd, maar speelt, werkt en bidt nog een jeugd, waarop land en volk zulke grote verwachtingen stellen, waarop de Kerk rekent. Uit die gebouwen spreekt het verleden nog tot ons, en tot elke oudleerling in het bijzonder. Maar meteen blijven ze leven voor onze toekomst: school, Staat, land en Kerk staan midden in het dagelijks leven van elke onderwijzer en koster. Zij zijn het ook die zware eisen stellen aan de onderwijzersvorming en de kostersopleiding van nu. Zij vormen tenslotte de wijngaard waarin honderden oud-leerlingen zullen arbeiden; om hun verdienstelijk werk in deze wijngaard zullen ze eens onderscheiden worden en beloond.
Op de muur van de zwarte silhouette van het kasteel, waaraan de Kasteelstraat haar naam ontleent, prijkt het zo juist ontworpen wapenschild der Bisschoppelijke Normaalschool.
Een schild is een zinnebeeld en een herkenningsteken, maar ook een programma. Terwijl het veld rood is, is het kruis geel: de beide kleuren die de bisschopsstad van Franciscus van Sales, Genève, nu nog heeft. In het linkerkanton van het schildhoofd, werd de bisschoppelijke kromstaf afgebeeld, wijzend op het feit dat de Normaalschool gesticht werd door mgr. Delebecque, bisschop van Gent. In het kruis prijkt een getrokken zwaard, op wiens gevest de verbonden beginletters van F(ranciscus) en S(alesius) werden aangebracht. 'Kruis en zwaard' wijzen op de geestelijke strijd die onderwijzers en opvoeders te voeren hebben. Sprak Sint-Paulus niet van 'het zwaard van de geest'? Mochten alle oudleerlingen der Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas de goede strijd strijden onder de schutse van hun patroon!"

* Mathieu Geerinck (5WB) provinciaal kampioen 1992 bij de nieuwelingen
Op 26 april 1992 organiseerde de wielerclub 'Het Onafhankelijk Wiel Ronse' 'La Roue Indépendante Renaix' (Ronse ligt op de taalgrens) het provinciaal kampioenschap voor de nieuwelingen in de wielrennerij. Aan de startlijn tussen de 122 deelnemers bij de tweedejaars nieuwelingen staat Mathieu Geerinck uit 5WB. Niet minder dan 8 (acht) beklimmingen van de Kluisberg in een 68 kilometer-lange koers liggen voor de boeg: voor de meeste deelnemers een zwaar parcours, maar niet voor Mathieu, die onlangs nog niet wou meedoen aan de Ronde van het Meetjesland omdat de omloop er te vlak is. Mathieu houdt van 'selectieve omlopen'.
"Ik probeerde in de voorlaatste ronde, honderd meter voorbij de streep alleen weg te geraken want op mijn spurt moet ik niet rekenen. Het lukte, want niemand bleek bereid het initiatief te nemen om het gat dicht te rijden. Toen ik aan de voet van de Kluisberg kwam, wist ik dat de zege binnen schot was. Uiteindelijk liep het allemaal nog heel gemakkelijk", verklaarde de bescheiden kersverse kampioen na de wedstrijd.
Als eerstejaars won Mathieu twee koersen, vorige winter kwamen daar drie veldritzeges bij en dit seizoen won hij al te Oetingen en Vollezele. Met deze derde zege op het provinciaal kampioenschap mikt Mathieu op een plaats in de top tien van de ASLK-trofee.
(Dirk Hennebel in In-fra, zomer 1992)

* In 1990 werd voor de vijfde keer de Vlaamse wiskunde-olympiade ingericht. Zeven studenten van de school namen deel. Tijdens de eerste ronde moesten 30 meerkeuzevragen worden opgelost binnen een tijspanne van drie uur. In het totaal deden 6 289 leerlingen mee, gespreid over 253 scholen. Het gemiddelde resultaat van alle deelnemers bedroeg 54,3 (op 150) terwijl het gemiddelde van onze leerlingen 73,8 bedroeg. Opvallend, zeker als je weet dat onze leerlingen uit de WB komen, terwijl de meeste deelnemers uit een streng wiskundige richting komen (WA, Latijn-Wiskunde, wiskundige afdelingen in V.S.O., 7de voorbereidend jaar).
911 leerlingen mochten naar de tweede ronde, waaronder 2 van onze leerlingen.
Kristof Paelinck (6WB) en Hans De Witte (5WB) mochten dus naar Gent voor de tweede ronde. Opnieuw dienden 30 meerkeuzevragen opgelost te worden maar nu op anderhalf uur. Leerlingen met 96 punten of meer mochten naar de finale. In totaal waren er 71 finalisten. Hans De Witte haalde een opmerkelijk resultaat met zijn score van 93 punten. Drie puntjes te weinig voor een finaleplaats, of beter gezegd: gestruikeld over 1 vraag. Het correct beantwoorden van een vraag gaf immers 4 punten, het fout antwoorden -1 punt en het niet beantwoorden 0 punten. Hans zat duidelijk in de top 100 van de 6 289 deelnemers.

* De tol van de oud-leerlingenbond van de Normaalschool aan Wereldoorlog II: 1 overleden krijgsgevangene, 2 gedood door bombardementen, 2 gevallen als oorlogsslachtoffers van de Nazitirannie, 3 gedeporteerden omgekomen in de Duitse concentratiekampen van Dachau en Neuëngamme.

* Vanaf het schooljaar 1960-61 werden de examens voor de 'Franse vermelding' niet meer afgenomen.
De gediplomeerden van 1961 hebben automatisch het recht Frans als fakultatief vak in de lagere school te onderwijzen. De aparte proef voor Frans (minimum 70 % en examenles) bestaat niet meer. Om te lukken voor Frans volstaat het 50% van de punten behalen. Als examenles kan een Franse les geloot worden.
De vroeger gediplomeerden, die bij het afleggen van hun eindexamen niet lukten in de speciale proef voor de Franse vermelding, zijn vanaf het schooljaar 1961-62 bevoegd om de tweede taal te onderwijzen.

* Vanaf schooljaar 1976-77 kregen alle klassen in de Humaniora een andere benaming. Vanaf dan telt men de zes klassen - eigenlijk normaal - op van 1 ASO tot 6 ASO. Hiervoor deed men net andersom...

* Tijdens het schooljaar 1977-78 bestond het korps in de Lagere Oefenschool uit 28 onderwijzers, waarvan één priester. Het korps van de overige afdelingen bestond uit 74 personeelsleden, waarvan 10 leraressen en 8 priesters.

 * Op 29 juli 1937 begon men aan de inrichting van de wintertuin in de Normaalschool. Op 29 januari 1938 werd er voor de eerste maal gebruik van gemaakt. Voorheen was er bij het binnenkomen in de Normaalschool een tuintje (binnenhofken). Dit tuintje werd veranderd in een grote hall waar 's zondags de leerlingen hun ouders, die op bezoek kwamen, konden ontvangen. 

* Tijdens het weekeinde van 4 april 2001 verzeilde, via een opening in een glasraam naast het orgel, een kerkuil in de leegstaande kapel van de Bisschoppelijke Normaalschool, op zoek naar eten of naar een broedplaats. Jan Rodts van Vogelbescherming slaagde er in om de vogel met een groot net te vangen. De kerkuil werd geringd en in de Pijkedreef, gelegen tussen het sportstadion Puyenbeke en de afvalverbrandingsoven Mi-Wa, vrijgelaten.

 * Eind jaren '50 en beginjaren '60 kwamen er steeds meer jonge lekenleerkrachten in de Normaalschool. In 1961 trouwden zes leraars: Guido Van den Wijngaert met Hilda Vermeulen, Jacques Meganck met Elisabeth Vermeulen, Gaston Clippeleyr met Faustina De Rop, Herwig Van Pottelberge met Daniëlle Coppejans, Alfons Verhelst met Diane Van der Jeught en Guido Goedemé met Magda Van den Bergh.
* In de zomer van 1993 verscheen het twaalfde en meteen ook het laatste nummer van 'Infra', het tijdschrift van het Sint-Franciscuscollege. Het verscheen zes jaar lang tweemaal per jaar. Het Sint-Franciscuscollege verdween en werd opgenomen in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie. Zonder fusie was de Kasteelstraat helemaal verdwenen. Nu ontstond er een tweede vestigingsplaats van het College.