Guido Van den Wijngaert


GVDWyngaertGeboren op 31 mei 1934 te Muizen bij Mechelen. Hij liep lagere school in de gemeenteschool te Muizen, waar zijn vader onderwijzer was. Maar wegens vele bombardementen op het Arsenaal en het groot vormingsstation van de spoorwegen, heeft hij de lagere school deels moeten doorbrengen in het geboortedorp van zijn moeder in Vertrijk bij Boutersem.
Klein Sem7B GVDWYKlein Seminarie Mechelen 7e BVanaf september 1946  kwam hij op een streng internaat in het Klein Seminarie (nu Berthoutinstituut), Bleekstraat te Mechelen. Wegens de bombardementen hadden velen een leerachterstand en moesten ze vooraf een voorbereidend jaar doen vooraleer de enige afdeling Latijn-Grieks te mogen aanvatten. Hij volgde ondertussen ook pianoles bij wijlen Piet Van den Broeck, organist St.-Romboutskathedraal en beiaardier van Mechelen. retorica53-Guido WYKlein Seminarie Mechelen - Retorica 1953 - Uiterst links, tweede rij: Pierre Muyters, vader van de huidige minister; deze lange man staat naast een jongen met een bril

 Hij beëindigde zijn humaniora aldaar in 1953.

Als navetstudent startte hij Wijsbegeerte en Letteren, afdeling Germaanse Filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven met specialisatie in de licentie: Duits. ” Toponymie van Muizen”, dialectstudie inbegrepen, was zijn licentiaatsverhandeling. In september 1957 studeerde hij af als licentiaat Germaanse talen en haalde dan het diploma geaggregeerde hoger secundair onderwijs.

Vanaf januari 1958 vervulde hij 15 maanden dienstplicht als tolk/vertaler in het Ministerie van Landsverdediging, Daillyplein te Brussel en als militaire tolk tijdens de wereldtentoonstelling 1958 aldaar.

Op 15 april 1959 begon hij een interim in de middelbare normaalschool te Sint-Niklaas ter vervanging van Guido Goedemé, die toen ziek was. Bij de eerstvolgende eindexamens was er voor het eerst een officiële jury in de middelbare normaalschool als gevolg van het pas goedgekeurd schoolpact, na een lange bewogen schoolstrijd, die Guido in Leuven volop had meegemaakt. Hij verbleef in de normaalschool op een studentenkamer. Zijn eerste maandloon dat door directeur R. Weemaes werd uitbetaald bedroeg 7000 BF. De eerste uitbetalingen door het ministerie van onderwijs begonnen pas in mei 1960, met terugwerkende kracht.

Hij is onafgebroken full time in dienst geweest in de middelbare normaalschool tot 1 september 1993 als docent Nederlands en Duits. Ook bijkomend gaf hij tijdelijk les in de humaniora van de normaalschool: Duits en Nederlands (menswetenschappen). Ook in de avondschool LBC te Sint-Niklaas onderwees hij verscheidene jaren Duits. Van 01.09.1968 t/m 30.06.1983 had hij ook nog een bijfunctie van 6 uur Duits in de middelbare normaalschool O.L. Vrouw Presentatie te Niklaas.

 

Hilda Vermeulen.jpgHilda VermeulenGuido Van den Wijngaert huwde op 12 juli 1961 met Hilda Vermeulen uit Zemst bij Mechelen. Zij schonk hem twee kinderen: Greet, geboren op 03.10.1962 (Plots overleden op 09.09.2007) en Tine, geboren op 17.06.1965.

Hij ging op rustpensioen op 1 september 1993.

Hij was van in de 60-er jaren tot zijn pensioen, samen met Amedee De Smet, syndicale afgevaardigde CVMNO en ongeveer de laatste 10 jaar ook gewestelijk afgevaardigde CVMNO.

Zijn hobby’s zijn lezen, pianospelen, muziekbeluisteren en reizen.

 

 

In Kasteelgalm lente 1989, verscheen een artikel over Guido ter gelegenheid van 25 jaar leraarschap in de Bisschoppelijke Normaalschool.

25 jaarG VDW1

25 jaar G VDW2

 

{gotop}