1894 - Diefstal in Normaalschool

In het weekblad 'De Klok' van 5 augustus 1894 staat het relaas van een diefstal in de Normaalschool.

Maandag morgend heeft in onze stad bij den klaren dag een stoutmoedige diefstal plaats gehad. In de poort der Jongenszondagschool, in de Kasteelstraat, is eene keldervenster met ijzeren staven. Langs deze poort gaan de leerlingen der Oefeningschool, waar meesters uit de Bisschoppelijke Normaalschool het onderwijs geven, naar hunne klas.

Het was rond half negen, een kerel in het grijs gekleed met een zwarten feuterhoed op, was bezig met de ijzeren staven uit het keldergat te kappen. Meenende dat het een gewone werkman was, stonden de scholieren er op te kijken. Het belde voor het begin der school en zij trokken binnen.

Twee missendienders uit de Onze-Lieve-Vrouwkerk kwamen later naar de school, ingezien zij maar kunnen komen na het eindigen der diensten. Zij zagen een persoon in de poort die geld verloor en hielpen het hem oprapen.

De vrouw van den concierge L. Van Goethem, die aldaar woont, kwam beneden, daar zij de bovenlokalen gevaagd had, en was verwonderd hare buitendeur te zien openstaan, daar zij die te voren gesloten had; in hare slaapkamer komende, zag zij haren koffer opengebroken, waar 180 franks uit geroofd was en vond de staven uit het keldergat geslagen.

Toen het gekend was, gingen de leerlingen der school aan het klappen en vertelden haar wat wij hierboven gemeld hebben. De missendienders en de andere leerlingen gaven haar beiden het signalement van bedoelden persoon op. Zij hebben hunne verklaringen op het politiebureel afgelegd, waar er een nauwkeurig onderzoek over deze zaak gedaan werd.

(Weekblad 'De Klok' - 05.08.1894)