Het Sint-Baafskapittel en de Normaalschool

Het Sint-Baafskapittel in Gent dateert uit de 16e eeuw. De Sint-Baafsabdij werd op vraag van de Gentse keizer Karel V in 1536 omgevormd tot een kapittel van kanunniken. De rechten en privileges van wat eens een van de belangrijkste abdijen in Vlaanderen was, gingen over naar dit nieuwe kapittel. De Sint-Baafskerk werd bij de oprichting van het bisdom Gent in 1559 een kathedraal en het kapittel werd nu een kathedraal kapittel.

Een kapittel van kanunniken is volgens het algemeen Kerkelijk Recht "een college van priesters waaraan het toekomt de meer plechtige liturgische diensten in de kathedrale kerk te vervullen; een kathedraal kapittel behoort bovendien de taken te volbrengen die door het recht of door de diocesane bisschop hieraan toevertrouwd worden" (canon 503).

Een kapittel functioneert volgens de bepalingen van het Kerkelijk Recht en volgens de eigen statuten, die in de loop van de eeuwen geëvolueerd zijn.

Tegenwoordig bestaat het Sint-Baafskapittel hoofdzakelijk uit priesters die een bepaalde functie bekleden in het bestuur van het bisdom (bv. vicarissen, inspecteurs, hoofdaalmoezeniers...).

De kanunniken komen minstens één keer per week samen voor het bidden van een gedeelte van het getijdengebed. Ze hebben ook driemaal per jaar een vergadering, waarvan één onder voorzitterschap van de bisschop.

Er zijn traditioneel een aantal 'waardigheden' en 'functies' verbonden die, net als de koorkledij, stammen uit een verleden tijd en een vroegere context weerspiegelen.

Heel wat oud-leraars van de Bisschoppelijke Normaalschool zijn opgenomen in het huidige Sint-Baafskapittel.

 Kanunnik Flor Brondeel (van 1989)

Kanunnik Paul Van Puyenbroeck (van 1992)

Kannunik Roger Van den Berge (van 1997)

Kanunnik Frans Hitchinson (van 2011)

Kanunnik Johan De Baere (van 2014)

Maakten in het verleden ook deel uit van het Sint-Baafskapittel:

Kanunnik Amaat Joos

Kanunnik Paul Bockstaele

Kanunnik Jan De Beul

Kanunnik Georges Stuyts

Kanunnik Frans Temmerman (O1948)