E.H. Arthur Pypers

Geboren te Beveren-Waas op 26 maart 1876.

Priester gewijd te Gent op 12 december 1902.

Achtereenvolgens leraar aan 't College te Ronse (07.01.1903) en van 03.09.1906 tot 1912 leraar Nederlands en Frans aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

Onderpastoor in de parochie Sint-Christoffel te Scheldewindeke (14.09.1913), in de parochie Sint-Pietersbanden te Nederbrakel (16.12.1919) en in de parochie H. Mauretius en gezellen te Nevele (10.09.1927).

Pastoor te Meigem vanaf 8 augustus 1929 en aldaar overleden op 10 december 1939.

Hij was in de Normaalschool Hoofdman van den Vlaamschen Bond. Het verslag van de vergadering van de Vlaamsche Bond, gehouden op 7 oktober 1906 zegt aldus, onder meer: "E.H. Ere-hoofdman P. De Wael verwelkomt daarna E.H. Pypers, en kondigt aan dat hij de Hoofdman onzer afdeling zal wezen. De nieuwe Hoofdman, de ieverige Flamingant uit het Zuiden van Vlaanderen gekomen, - E.H. Pypers kwam toen uit het College van Ronse - stuurt de leden enige welgemeende woorden van dank voor de geestdriftige toejuichingen waarmede hij is ontvangen geworden. De E.H. Pypers zal, wij zijn er zeker van, een dappere aanvoerder wezen in onze bloeiende Bond."

De feiten hebben bewezen dat de hoop niet ijdel was en tot 1912 bleef de E.H. Pypers de bezielende en geestdriftige Hoofdman van de Bond.

Als pastoor te Meigem heeft hij veel gewerkt voor zijn parochianen. Opvallend veel volk was er op zijn begrafenis. Passend spreekt zijn doodsbeeldeken: "Hij droeg zorg voor zijn volk en behoedde het voor het verderf."... "Hij beminde de luister van Gods Huis, hij spaarde moeite noch geld om de tempel des Heren te versieren en de goddelijke diensten op te luisteren..."