E.H. Roger Van den Berge

r vandenberge.png
RVDB1
Roger Van den Berge werd geboren te Erpe op 13.05.1944.

Hij werd priester gewijd op 06.07.1968.

Hij is doctor in de theologie, licentiaat morele en religieuze wetenschappen en bachalor in de wijsbegeerte.

Hij was onderpastoor in Merelbeke-Flora en in 1976 werd hij leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in opvolging van E.H. Georges Van Driessche voor de catechese en de godsdienst in het Pedagogisch Hoger Onderwijs.

Hij werd ook professor aan het CPRL in Antwerpen.

Roger Van den Berge is stichter en voorzitter van het project 'Thusanang' voor Zuid-Afrika.

Op 16 oktober 1983 werd hij benoemd tot pastoor van de Sint-Gertrudisparochie in Vlassenbroek.

Sinds 27 april 1992 was hij tevens professor moraaltheologie aan het Grootseminarie van Gent.

Op 1 mei 1997 werd hij benoemd tot opperaalmoezenier van de katholieke aalmoezeniersdienst en vicaris-generaal van het Bisdom bij de Krijgsmacht. Hij werd tevens titulair kanunnik.

Op 1 januari 2006 kreeg hij een eervol ontslag als opperaalmoezenier, ging met pensioen en werd opperaalmoezenier emenritus.

Hij is Rechter kerkelijke rechtbank (Interdiocesane Rechtbank van Eerste Instantie).

Op 8 juli en 21 oktober 2018 vierde hij in zijn parochie Vlassenbroek een dubbeljubileum: 50 jaar priester en 35 jaar pastoor van de Sint-Gertrudisparochie in Vlassenbroek.

Kanunnik Roger Van den Berge, pastoor van Verrebroek Sint-Gertrudis, kreeg op 1 januari 2020 eervol ontslag en ging op rust.