Kerstviering in Caritas/Karus te Melle

E.H. Antoine Rubbens, oud-leraar van de Bisschoppelijke Normaalschool (1962-1964) ging voor in de viering van Kerstmis op de vooravond van 25 december 2019 in het Psychiatrisch Centrum Caritas/Karus te Melle waar hij kerstfoto2019aalmoezenier is. De uitbeelding van het kerstverhaal gebeurde door Eugeen, een man uit Senegal die Sint-Jozef was en zijn dochter Louise die Maria was. De herder was Bart, een man uit de afdeling Beschut Wonen.

Hieronder de preek van E.H. Antoine Rubbens bij het kerstgebeuren.

Vrede onder de mensen (Lc. 2,14)

Het kerstverhaal vraagt veel van de toehoorders.

Er wordt immers gevraagd om in het kleine het grote te zien.

Er wordt ons gevraagd om in het centrum de boodschap te aanvaarden die komt uit de rand van de stad.

Er wordt ons gevraagd om de vorst van de vrede te volgen en vrede te stichten.

Vreugde voor gans het volk

Bij het kind van Bethlehem geloven we dat dit kind Jezus heel nauw met God verbonden is, zoals geen enkel ander mensenkind ooit is geweest of ooit zal zijn. In het kerstekind buigen we voor het groot mysterie dat God zelf mens is geworden en dat Hij ons menselijk bestaan deelt en doorloopt.

Lukas betrekt de hemel in zijn verhaal. Een engel en hemelse koren verkondigen dat dit kind in de kribbe de Redder is. Deze vreugdevolle boodschap is voor iedereen bestemd. Herders gaan als eerste naar de kribbe. Zij geloven en verkondigen wat ze hebben gezien (Lc. 2,17).

Het kind Jezus verwijst naar God en het stuurt ons naar de mensen om met hen te spreken, hen te ontmoeten in hun verlangen naar vrede en gerechtigheid.

Vrede alom is een van onze diepste verlangens. Velen nemen het deze kersttijd in de mond.

Vredevorst

Jesaja voorspelde de komst van een kind, dat zou worden begroet als vredevorst (Jes. 9,5).  Bij zijn bezoek aan Japan heeft paus Franciscus in Nagasaki de gruwel van de oorlog, vooral het gebruik van atoomwapens en vernietigingswapens krachtig veroordeeld. Zij zijn niet het geschikte middel om vrede te bereiken.

In het voorbije jaar hebben velen de ontmoeting herdacht van Franciscus van Assisi met Sultan Malek Al-Kamil, acht eeuwen geleden.

kerststalmelleDe kerststal in Caritas Melle, samengesteld door zuster Marguerita, en een schilderij, gemaakt door Anny, een tafereel uit het leven van Sint-Franciscus.Franciscus hield heel veel van de eenvoud van kerstdag. Aan hem danken we de eerste levendige uitbeelding in het Westen van de kerststal. De plek waar hij dit heeft gedaan in 1223 heet El Greccio. Paus Franciscus maakte bij zijn bezoek aldaar op 1 december 2019 zijn brief bekend over de betekenis van de kerststal.

Vrede en alle goeds.

Franciscus opende de harten van veel mensen door zijn groet: “Vrede en alle goeds.”  Hij bracht een verzoening tot stand in Assisi tussen de burgermeester en de bisschop. Hij ontroerde hen met zijn lied over de harmonie tussen mens en schepping, Hij voegde aan zijn Zonnelied een strofe toe, waarin hij elkeen looft die tot vergeven is bereid:

 

“Wees geloofd voor hen die leven in uw liefde en vergeven
ook als onrecht en ellende hen dan honen
en gezegend ook diegenen die door vrede te verlenen
zich voor U, o Vader, mogen laten kronen.”

 

Onze wereld is hard. Mensen gaan elkaar voorbij. Mensen op eenzelfde werkvloer laten na de collega te groeten. Een teken van de tijdsgeest van nu, aansluitend ‘bij de ruwheid in het openbare debat; bij de haatkreten en lynchpartijen in de sociale media; bij de rivaliteit in slachtofferschap, gegriefdheid en rancunes” (Mia Doornaert). Een destructieve cultuur van polarisering bedreigt onze samenleving.

Buon giorno, buona gente’

Poggio Bustone is een hooggelegen dorp aan de rand van het liefelijk Rietidal.
Het voert twee knuppels in zijn wapenschild. Zijn voorvaderen waren niet bepaald brave jongens. Ruw volk, gemeden door het volk uit de vlakte.

In het jaar 1209 kwam Franciscus met enkele van zijn gezellen in dit dorp.

Hij was toen zelf door de goegemeente van Assisi uitgestoten.

Ze waren immers in zijn geboortestad niet opgezet met die rare man die door zijn armoedebeleving hun handelwijze in vraag stelde.

Hij sprak de bewoners van Postone aan met de groet ‘Buon giorno, buona gente’. Daardoor raakte hij hun hart.

Franciscus paste toe wat Jezus aan zijn leerlingen bij hun zending had toevertrouwd: “Laat vrede uw eerste woord zijn” (Lucas 10, 5).

‘Buon giorno, buona gente’; ‘Goeie dag, goede mensen’, kan het eenvoudiger gezegd?

Toch is dit gebruik in de omgang erop achteruitgegaan.

Mensen groeten mekaar minder. Wat zou ik naar de ander omzien, ik heb toch genoeg aan mezelf?

Het klimaat in een bedrijf is nochtans anders waar mensen elkaar begroeten.

Het eerste woord door de telefoon of aan loket verraadt reeds de kwaliteit van de dienstverlening.

De ander een goede dag toewensen en in hem en haar een glimp van goedheid onderkennen, dit is een kleine, belangrijke stap op de weg naar verstandhouding en vrede.

Het kerstverhaal vraagt veel van mensen, soms de moed om een eerste stap te zetten naar een medemens. Het kerstverhaal komt tot leven door kleine daden, te beginnen in eigen omgeving. Het zet aan tot zorg voor kleinen en armen.

Kerstvrede begint met de groet aan elkaar; met een blik, een woord een handdruk aan de man en vrouw in mijn buurt, om het even hun land van herkomst.

Antoine Rubbens (www preken.be)

Bezinningstekst

Niet in tempels van goud,
niet in de geur van wierook,
wil God onder ons wonen.
Maar in het hart van de mensen,
die berooid en geslagen,
uitzien naar bevrijding,
komt God aan het licht.

Niet in huizen van wetten,
niet achter zuilen van eigen wijsheid,
wil God onder ons wonen.
Maar in mensen
die eenvoudig en zonder pretenties,
uitzien naar vrede en liefde,
kan God geboren worden.

Niet in kerken van macht,
niet op altaren van overvloed,
wil God onder ons wonen.

Maar in mensen, die vol geloof
blijven uitzien naar de Redder
en Bevrijder uit alle onmacht,
kan God tot leven komen.

Niet in mensen in onmin en onvrede,
niet in mensen vol van eigenbelang,
wil God onder ons wonen.
In mensen van goede wil,
die uitzien naar leven volop
en naar licht en vrede voor iedereen,
zoekt God zich een woning.

(Adventskalender)