Nog menselijker Humaniora...

Vanaf 1 september 1968 werd in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas een nieuwe humaniora-afdeling opgericht in het kader van de eerste cyclus van het lager normaalonderwijs. De benaming van deze humanioravorm is 'Menselijke Wetenschappen'.

1 Vernieuwing

De laatste jaren kende het normaalonderwijs in ons land verschillende hervormingen. De voornaamste en meest grondige dateert van 20 juli 1967.

Sedertdien zijn de studies voor onderwijzer zo ingericht, dat de student, na de lager middelbare afdeling van het secundair onderwijs gevolgd te hebben, begint aan een eerste cyclus van drie jaren, en die het programma omvat van een der bestaande afdelingen van de humaniora. Bij het afsluiten van deze eerste cyclus behaalt de kandidaat het gehomologeerd 'Getuigschrift van Hoger Middelbaar Onderwijs', en kan hij deelnemen aan de maturiteitsproef waardoor hij het 'Bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het Hoger Onderwijs' verwerft.

Zoals elke student die een of andere afdeling van de humaniora volgt, doet de toekomstige onderwijzer dus 6 jaren over zijn middelbare studies.

 Bij het beëindigen van deze humanioravorming kan de student dus de normaalschool verlaten, en om het even welke hogere onderwijsvorming aanvatten, zowel universitaire als niet-universitaire.

Indien de student, na zijn humanioravorming in de normaalschool, definitief het besluit neemt onderwijzer te worden, dan blijft hij in de normaalschool en vat in de tweede cyclus, die twee jaren omvat, zijn eigenlijke onderwijsvorming aan. Op het einde van deze vorming verwerft hij het 'Diploma van Onderwijzer'.

Er dient nog op gewezen dat studenten, die hun humanioravorming buiten een normaalschool gevolgd hebben, eveneens naar de tweede cyclus kunnen overkomen. Zij dienen dan evenwel een speciaal ingangsexamen af te leggen.

2 De eerste cyclus van de lagere normaalschool

Tot nu toe bestond deze eerste cyclus uit het programma van om het even welke van de bestaande humaniora-afdelingen, nl.: Latijn-Grieks, Latijn-Wiskunde, Latijn-Wetenschappen, Wetenschappelijke A, Wetenschappelijke B, en Economische. Naast de gewone leerstof die op het programma van deze humanioravormen voorkomt, krijgt de student die in de normaalschool zijn humanioravorming volgt, bovendien een vorming in enkele vaardigheidsvakken, die voor zijn eventueel toekomstige loopbaan van onderwijzer onmisbaar zijn.

Het Koninklijk Besluit van 20 juli 1967 voorziet nu echter ook, naast de andere humaniora-afdelingen, voor de normaalscholen een zevende mogelijkheid: vanaf 1 september 1968 wordt zowel in het gesubsidieerd als in het rijksonderwijs de humaniora-afdeling 'Menselijke Wetenschappen' opgericht. Vanzelfsprekend zullen velen zich afvragen welke de eigen inhoud, de doelstelling en de mogelijkheden zijn die deze nieuwe humaniora biedt.

3 Menselijke Wetenschappen

Er dient vooreerst gezegd dat men na elke vorm van lager secundaire humaniora naar de eerste sectie zal kunnen overschakelen. Dus bijvoorbeeld na 4e Moderne, na 4e Latijnse.

Zoals elke vorm van hoger secundair onderwijs, duurt deze afdeling eveneens drie jaren. Bij het einde van de studies wordt eveneens een gehomologeerd 'Getuigschrift van Hoger Middelbaar Onderwijs' afgeleverd, en krijgt de student die geslaagd is, de kans om aan de maturiteitsproef deel te nemen. In dit overzicht is deze humanioravorm dus gelijkwaardig aan alle andere bestaande afdelingen, en principieel geeft ze dezelfde toekomstmogelijkheden.

Meteen stelt zich dan de vraag naar het eigene van deze afdeling: specifiek wil deze afdeling zich als doel stellen bij de studenten een psychologische, een sociale en een pedagogische gezindheid en bekwaamheid te verwekken. Vandaar dat, zoals de naam zelf het reeds zegt, in deze studierichting vooral de mens en al wat de mens betreft (d.i. zijn vorming en opvoeding, zijn verhoudingen met anderen en zijn eigen situatie in de wereld van heden) steeds weer op de voorgrond moeten staan en de specifieke oriëntatie moeten zijn van elk vak dat er onderwezen wordt.

Hieruit alleen reeds blijkt dat deze afdeling het best geschikt is voor mensen met een voldoende sociale belangstelling die de mogelijkheden in zich dragen later in deze richting verder te studeren.

Er werd reeds op gewezen dat ook deze humanioravorm een omnivalent getuigschrift aflevert. Konkreet is hij echter het meest geschikt voor mensen die zich later willen inzetten in onderwijs en opvoedingstaken, voor meisjes en jongens die denken aan een sociaal beroep als psycholoog en maatschappelijk assisten, logopedist, verplegingswerk en sociale relatieberoepen. Tenslotte opent de humaniora-afdeling 'Menselijke Wetenschappen' eveneens de weg naar de universiteit, en dan in het bijzonder voor hen die politieke en sociale wetenschappen, psychologie of pedagogische wetenschappen willen studeren. Uit dit alles blijkt dat deze afdeling wel degelijk past in het kader van het normaalonderwijs, dat zich in hoofdzaak toelegt op het vormen van toekomstige leerkrachten, en elk jaar een aantal van zijn oud-studenten ziet verder studeren in de hierboven geschetste toekomstmogelijkheden.

Naast de andere humanioravormen die ook in de eerste cyclus van de normaalscholen blijven bestaan, moet deze afdeling in de toekomst uitgroeien tot een degelijke opleidingsformule van deze tijd.

(Kasteelgalm, herfst 1968)

 

 

{gotop}