1988 Het Kouterbos

05061987kouterbos01
De leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar van de Sint-Franciscus Lagere Oefenschool plantten op 17 november1987 hun Kouterbos op het schoolterrein Hoge Kouter. Honderdvijftig streekeigen boomsoorten, hooggroeiende partijen en lagere begroeiing met middenin een open plek. Enkel de jongste leerlingen hebben bomen en struiken gepland. Zij immers kunnen de groei van hun bos verder beleven.

05061987kouterbos02Directeur Van Goethem en de leerkrachten hadden tijdens het weekeinde vooraf de plantputten gegraven. Ruim 150 stuks plantgoed werden daarna door de leerlingen in de grond gestoken op het laatste braakliggend terrein van Hoge Kouter dat zowat 4000 m² groot is. 05061987kouterbos03Een willekeurige opsomming van het plantgoed dat via de Wase milieuverenigingen werd aangekocht en geplant: sleedoorn, sporkehout, hulst, hondsroos, hazelaar, taxus, vlier, eglantier, haagbeuk, braambes, zwarte els, ratelpopulier, grauwe els, moerbei, witte abeel, meidoorn, Spaanse aak, zwarte kers, linde, lijsterbes, braambes. Doelbewust werd gekozen voor veel afwisseling en inlandse soorten. Op Hoge Kouter stond al voornamelijk kastanje, beuk, eik en berk.

05061988kouterbos08x
Op 5 juni 1988, na 25 jaar dat aan de heraanleg en de opsmuk van Hoge Kouter werd gewerkt, werd voor de 25e keer een zomerfeest georganiseerd. Die dag kwam ook mevr. Miet Smet, staatssecretaris van Leefmilieu, naar Hoge Kouter. Zij had het meterschap van het Kouterbos aanvaard en kwam die dag een gedenkplaat aan het bos onthullen. 05061988kouterbos02xEr werd voor een leuk ontvangstcomité gezorgd: negen jongens van de lagere oefenschool met de achternaam 'Smet' en juffrouw Marina Smet van het derde leerjaar mochten hun naamgenote verwelkomen en haar een passend geschenk overhandigen. Voor de werking van de leefmilieuactiviteiten van de school kende de staatssecretaris een betoelaging toe van 25 000 frank.

05061988kouterbos10