E.H. Antoine Rubbens

A Rubbens

rubbens1.jpg
Antoine Rubbens werd geboren te Smetlede op 11.10.1933. Hij werd te Gent priester gewijd op 31.05.1958.

Hij is licentiaat in de wijsbegeerte en doctor in de theologie.

Hij was twee maanden leraar in het Gentse Sint-Lievenscollege (poësisleraar).

Op 01.11.1962 werd hij benoemd tot leraar opvoedkunde aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in vervanging van E.H. Roger Beirnaert die directeur van de Normaalschool werd benoemd.

Op 01.09.1964 volgde een benoeming tot professor in de dogmatiek op het Groot-Seminarie te Gent

Hij was ook zondagsonderpastoor Sint-Machariusparochie in Laarne.

Hij was ook diocesaan inspecteur voor het basisonderwijs in Zottegem, nationaal proost van de Christelijke Mutualiteiten en van het Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verplegenden. Daarnaast was hij geestelijk adviseur van het Wit-Gele Kruis van België.

Rector Caritas - Zusters van Liefde van Jezus en Maria, Noordprovincie.

Sinds 16.11.1998 werd hij benoemd als aalmoezenier van het Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle. En sinds 1999 is hij ook directeur van de Pauselijke Missiewerken Missio Gent.

 

Afscheid aan E.H. Antoon Rubbens in 1964

Toen gij op Allerheiligendag van het jaar 1962 in onze school geparachuteerd werd van uit het Sint-Lievenscollege, waar gij reeds twee maanden poësisleraar waart, vroegen wij ons af wat het ging worden. Wij hadden veel verwachtingen want wij wisten dat men u niet graag zag gaan in Sint-Lievens. Voor de meesten van ons waart gij onbekend. Wat we zoal vernamen? Gij werd geboren in Smetlede - we moesten de kaart erbij halen om het te vinden -, het college in Dendermonde herinnert zich in u een brave jongen maar ook een primus perpetuus, het seminarie en de Leuvense Hogeschool hadden u gevormd tot priester, licentiaat in de wijsbegeerte en doctor in de theologie. Dat was zo ongeveer al wat we konden te weten komen. Zo zijt gij hier dan aangeland en van start gegaan met een vanzelfsprekende rustigheid alsof gij 't reeds jaren op voorhand wist dat gij hier zoudt terecht gekomen zijn. Het heeft slechts een paar jaren geduurd. Mgr. Van Peteghem benoemde u tot professor in de dogmatiek op het Groot-Seminarie te Gent waar gij nu reeds volop in zwier zijt.

Maar die twee vluchtige jaren die gij onder ons doorbracht hebben toch een indruk nagelaten die ons bijblijft.

Van de brave college-jongen was niet veel meer overgebleven want gij waart in de grond een spuiter die zijn deel bijdroeg tot de kleine vreugde en plezierige momenten in een korps. Uw studenten mochten u graag. Gij weet dat gij hun vertrouwen genoot en zij wisten dat u nooit iets te veel was wanneer zij kwamen aankloppen, gij hadt altijd tijd voor hen. Soms waart gij wel eens streng, maar dat hebben zij achteraf begrepen en gewaardeerd, want zij vonden ook dat gij met hun toekomst bekommerd waart. Gij voelde u hier onmiddellijk bij alle mensen thuis die ook maar iets met de school te maken hadden, inspecteurs, onderwijzers-oud-studenten, ouders van jongens, en vooral bij de jeugd van de lagere oefenschool. Gij kende daar op korte tijd bijna alle kinderen met hun voornaam, en dat toont voldoende uw belangstelling voor 'uw' school.

Er is nog veel te zeggen, en bij een afscheid, - dat weet gij ook -, wordt er steeds met wierook gezwaaid. Maar 't schoonste dat men hier en daar over u gezegd heeft, en wat allicht velen ondervonden zonder het te zeggen, is dat gij een 'goeie priester' waart. Wellicht is dit voor u de grootste vreugde, meer dan dat wij alle activiteiten zouden opsommen met het gevaar er veel te vergeten.

De morgen toen gij hier vertrok waren alle jongens in de klas. Er waren niet veel mensen om u met uw verhuiswagen na te wuiven. Gij weet, dat gaat zo in een school en bij jongens. Maar wees er van overtuigd dat vele mensen, die gij hier leerde kennen, in hun hart een plaats voor u bewaren en de stille hoop koesteren dat gij hen ook blijft herinneren in uw nieuwe wereld.

G.S.

(Kasteelgalm, nr 2, 1964)

 

arubbens2
arubbens3
arubbens4


arubbens5
{gotop}