25 april 1946

Eerste Algemene Vergadering van de Oud-leerlingenbond

Of dit weerzien, na de lange oorlogsjaren, ons allen heeft blij gemaakt! Niet minder dan 55 'klassen' waren vertegenwoordigd. Velen drukten hun spijt uit niet te kunnen aanwezig zijn, wijl ze nog onder de wapens waren of ambtsbezigheden of familieaangelegenheden waren belet. Voor hen zal 1947, als 't God belieft, het blij terugzien en het hartelijk samenzijn brengen.

Vanaf 8.30 u. kwamen oud en jong in grote getale naar de Normaalschool gerstroomd. Wat al blijde gezichten, hartelijke handdrukken, in één woord, wat al gelukkige onderwijzers. Ook enkele oud-leraars en subregenten waren opgekomen. Sommigen zagen de Normaalschool voor de eerste keer terug sinds ze er hun diploma hadden ontvangen...!

Te 10 u. droeg E.H. Directeur Weemaes de plechtige H. Mis op, bijgestaan door E.H. Van de Merlen en Windey. Jonge onderwijzers dienden de Mis, jonge kosters zongen voor op het doksaal, terwijl de ruim driehonderd aanwezigen vroom de heerlijke Paasmis meezongen. Na het Evangelie gaf de diaken de namen der gesneuvelden, voor wie, naast onze andere overledenen, het hoogheilig offer werd opgedragen.

Deze liturgische inzet zou aan deze onvergetelijke dag de wijding geven en allen herinneren aan de eucharistische vorming die op de katholieke Normaalschool wordt gegeven.

Te 11.30 u. vergaderden de oud-leerlingen in de feestzaal voor de eerste algemene vergadering, sinds het eeuwfeest van de Normaalschool (in 1939). Zeven jaren waren er over heen gegaan eer deze samenkomst kon gehouden worden.

Na het welkomwoord door E.H. Weemaes, waarin ook de zending van de katholieke Normaalschool en van de katholieke onderwijzer in deze tijd werden in 't licht gesteld, wordt onder handgeklap van al de aanwezigen het erecomité en het voorlopig comité van de oud-leerlingenbond opgericht, in afwachting dat in 1948 het definitief bestuur zal gekozen worden.

Het Erecomité werd samengesteld als volgt:

Erevoorzitter: minister van Staat, Hendrik Heyman, ondervoorzitter der Kamer van Volksvertegenwoordigers en Burgemeester van Sint-Niklaas.

Ereondervoorzitter: E.H. Kan. Cyriel Quintelier, diocesaan Hoofdinspecteur en oud-leraar.

Ereleden: E.H. Pastoor-dekens Raman en Steeman oud-directeurs en M. Troch, ere-hoofdinspecteur.

Het Voorlopig Bestuur ziet er uit als volgt:

Voorzitter: P. Pauwels, ere-inspecteur;

Ondervoorzitter: Albert Van den Berghe, volksvertegenwoordiger en landelijk voorzitter van COV.

Secretarissen: E.H. Frederik Spittaels, oud-leraar en E.H. Raf Windey, leraar.

Adviserende leden: L. Brijs, ere-inspecteur en Marcel De Vos, inspecteur.

Hierop dan werd de leiding van de vergadering verder door de voorzitter overgenomen.

Senator A. Bauweraerts, normaalschoolleraar te Brussel en oud-leerling, hield vervolgens een diep doordachte spreekbeurt met als thema: het wentelen en keren van de tijd, waarbij onze eindbestemming toch steeds moet blijven: God. Dit ontslaat evenwel de onderwijzer niet van de taak zijn tijd te kennen en noch minder van zijn tijd te zijn. In de opvoeding meten we echter de tijd aan het eeuwige.

Om te eindigen bracht de spreker, wat hij noemde "een dankbare maar verschuldigde hulde aan deze Normaalschool, waar de kiem van zijn verheven opvoedersroeping werd gelegd en verzorgd, en waar de lijnen werden getrokken en de gedachten werden meegegeven waarlangs en waarmee de heilige opvoederszending zich moet voltrekken en de opvoederstaak moet volbracht. De Normaalschool is de 'Alma Mater' van de onderwijzer, waaraan hij graag terugdenkt, waarnaar hij dankbaar terugkeert."

Als woordvoerder van het jubilerend jaar 1921 was het dan de beurt aan volksvertegenwoordiger Albert Van den Berghe, die zijn grote voldoening uitsprak over het samenroepen van de oud-leerlingen in de normaalschool, die zijn steun toezegt aan al de aanwezigen, en tevens de jubilé-viering van vijfentwintig jaar onderwijzer aankondigt voor het komend groot verlof, in de Normaalschool.

Ten slotte bracht E.H. Windey verslag uit over de werking van de bond, over de organisatie, het ledenaantal en over het Bulletin. Met de instemming van al de aanwezigen werd de Donderdag van de Paasweek aangenomen als vaste datum voor de jaarlijkse samenkomst van de Oud-leerlingenbond.

Ingaande op een voorstel van de secretaris, vraagt de voorzitter vervolgens dat er zoveel mogelijk iemand per streek ofwel per jaar zich zou gelasten met al het interessante betreffende de oud-leerlingen, welke hij kan bereiken, mee te delen.

Hierop werd met een gebed de vergadering besloten.

't Was toen ongeveer 13 u. en de 340 aanwezigen begaven zich naar de opgesmukte eetzaal voor het gezamenlijk feestmaal, waarover elkeen zijn voldoening te kennen gaf en waarvan de E. Zusters eer haalden.

Tijdens het diner werden door Staatsminister Heyman lezing gegeven van huldetelegrammen aan Z.M. Koning Leopold en aan zijn K.H. Prins Karel, Regent van België, waarna al de genodigden rechtstaande het Vaderlands lied aanhoorden. E.H. Quintelier las het telegram voor dat in aller naam werd gezonden aan Exc. Mgr. Coppieters, op dit ogenblik ziek. De onderwijzers zongen hierop geestdriftig het 'O Kerk van twintig eeuwen".

Op het einde werd met een algemene goedkeurig een omhaling gedaan voor de heropbouw van het schandelijk vernielde IJzerkruis. De opbrengst, nl. 2 500 fr. werd als aandeel van de oud-leerlingenbond van de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas gestort op de inschrijvingslijst van 'De Nieuwe Standaard'.

In de Vlaamse katholieke pers lazen we overal het verslag van deze heuglijke dag, waarop - aldus Senator Bauweraerts -  "de oud-leerlingen in de Normaalschool niet enkel blij mekaar kunnen  terugvinden en herinneringen ophalen, maar zich komen vernieuwen om hun opvoederswerk met nieuwe moed, met groter enthousiasme en liefde aan te pakken".

Op 25 april 1946 konden de kapel en de eetzaal van de Normaalschool amper de opgekomen oud-leerlingen bevatten. En a.s. jaar...?

In elk geval, wees daar maar niet om bekommerd, er zal voor plaats gezorgd worden!

Nog een speciaal woordje van lof voor de twee tachtigjarigen die waren opgekomen: Fl. Van Mulders (1882) en Jos De Groot (1884).

Oud-leerlingen, hou voortaan de donderdag van de Paasweek vrij voor Sint-Niklaas! Tot 1947!

(Secretaris Raf Windey in 'Bulletin', 1946 - 3e jaargang nr. 2) 

 

 

{gotop}