Schooltijdschriften

Het Katholiek Onderwijs

1914tijdschriftx
In 1879 verscheen het eerste Nederlandstalig (eentalig) opvoedkundig tijdschrift 'Het Katholiek Onderwijs' onder leiding van de leraars van de Normaalschool. Het was een maandschrift voor katholieke scholen van Vlaams-België.

In 1914 houdt het op te bestaan. 

 

 

 

 

 

De Jonge Klauwaart

 26 september 1896: stichting in de Bisschoppelijke Normaalschool van een afdeling van de 'Oostvlaamsche Studentenbond' 'De Klauwaerts; hun leuze: 'AVV - VVC'; hun tijdschrift: 'De Jonge Klauwaart'.

Verslag

Een eerste nummer, van wat later ‘Kasteelgalm’ zou worden, verscheen in 1937, onder de titel: ‘Verslag van het schooljaar 1936 – 1937’.

Het daaropvolgende schooljaar verscheen onder een gelijkaardige titel een tweede nummer.

Bulletin

1938 kaft Bulletin
Van 1938 heet het tijdschrift ‘Bulletin’ en onder die titel verschijnt het tot 1951, met een onderbreking van ruim vier jaar ingevolge Wereldoorlog II.

Periodiek van de oudleerlingenbond Sint-Franciscus van Sales 

Verscheen 3 keer per jaar

 

 

 

 

Kasteelgalm


Opvolger van 'Bulletin' in 1952, het zevenentwintigste nummer. Ontwerp kaft: oud-leerling (diploma onderwijzer in 1949), gediplomeerd tekenleraar D. Ostyn (Geboren op 27.01.1929 te Meenen).

Ondertitel: 'Tijdschrift van de Oud-leerlingenbond en van het Oudercomité der Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas' (1959 - 1972)

'Driemaandelijks tijdschrift, Contactblad van de schoolgemeenschap van Sint-Franciscus Bisschoppelijke Normaalschool' (1972 - 1988)

Jaarlijks verschijnen er een drietal nummers; dat was al zo sedert 1946.

In 1966 en 1967 verschijnt er in die jaren telkens één nummer.

Vanaf 1968 vindt het tijdschrift een nieuwe adem en in de herfst van dat jaar verschijnt het nummer 68.  

cover Kasteelgalm2 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe kaft in 1960 - Ontwerp Frans Bossaert (tekenleraar in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas)

Image41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe kaft in 1966 - Ontwerp Boudewijn Dhondt (tekenleraar in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas)

Image51 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe kaft in de lente van 1972 - Ontwerp Boudewijn Dhondt (tekenleraar in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas). Nu op kwarto-formaat én supplementaire bladen, de fameuze 'dokumentaire bladzijden' in vierkleurendruk.

In het jaar 1976 hapert er iets in de krantengroep die het supplement levert: de nummers 94 tot en met 98 verschijnen zonder het dokumentaire aanvulsel.

Tijdens de winter van 1977 vinden de lezers opnieuw een bijvoegsel in hun 'Kasteelgalm', wellicht om een gunstige indruk op te doen vlak vóór het verschijnen van het nummer 100, in de lente van 1978.

In de winter van 1988 verschijnt het laatste nummer. 

Infra

infra

Van 1988 tot 1993 verschijnt het schooltijdschrift 'Infra' (Informatie Sint-Franciscus) voor Humaniora Sint-Franciscus, later Sint-Franciscuscollege.

 

 

 

 

 

 

De Katholieke Schoolgids

schoolgids01
In 1946 verschijnt De Katholieke Schoolgids als opvolger van Het Katholiek Onderwijs (1879-1914). Beide bladen
werden opgericht aan de bisschoppelijke normaalschool van Sint-Niklaas en wilden Vlaamse katholieke onderwijzers bijscholen. Ze brachten daarom pedagogisch-didactische artikels, die een praktische vertaling gaven van een katholieke pedagogiek. De Katholieke Schoolgids was behoudsgezind, maar volgde niettemin pedagogische 'vernieuwingen' op de voet.

Het allerlaatste nummer verscheen in juni 2013.

Lees uitgebreid 'De geschiedenis van De Katholieke Schoolgids': klik hier.