Emiel Van Haver

Emiel Van Haver werd geboren te Sint-Niklaas op 28.11.1861.

Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1882. 

Na 14 jaar onderwijzer te Sint-Niklaas werkzaam te zijn geweest, verliet hij het onderwijs, om zich langs de pers voor de katholieke zaak verdienstelijk te maken. Hij had een belangrijke mechanische Boek- en Steendrukkerij in de Parkstraat te Sint-Niklaas die tegelijkertijd ook een brillenwinkel was. Hij stichtte het weekblad 'De Volksbode'. Later stichtte hij het weekblad 'Onze Stad', inzonder om de belangen van de stad te verdedigen. En deze immer voortdurende activiteit naarmate de tijd vorderde, was de bron waarlangs 'Christene School', orgaan van C.O.V., 'De Vlaamsche Missievriend', e.a. het licht zagen en over Vlaanderen verspreid werden.

'De Volksbode' veranderde achtereenvolgend in 'De Vriendschap' en 'Waasland'. Ondertussen gaat de zaak over op zijn zoon Maurice die in 1931 een drukkerij van boeken overneemt. Tijdens de oorlog slaagt die er in de hand te leggen op een aantal loten papier en na de bevrijding, op 24.09.1944 verschijnt het eerste nummer van 'Het Vrije Waasland', het weekblad dat gedurende vele jaren een grote oplage kende in het Waasland. 

Emiel Van Haver was ook gemeenteraadslid in Sint-Niklaas (1909 - 1922), ondervoorzitter van de Onpartijdige Bond van Handelaars, Ambachtslui en Neringsdoeners Sint-Niklaas (1905-1911) en vanaf 1912 tot 1922 voorzitter.

Hij was voorzitter van de Katholieke Jonge wachten Sint-Niklaas (1911), organisator van de Vlaamse Burgersdag Sint-Niklaas (30.06.1912), medeoprichter van het Katholiek Middenstandsverbond van België (1913) en op 05.04.1920 secretaris van en afgevaardigde middenstand in de Katholieke Kiesvereniging.

Op maandag, 25 februari 1946 werd in de Christus Koningkerk - in wiens nabijheid (Heistraat) de moderne drukkerij toen was gebouwd en al enkele maanden werkte - het gouden jublileum van de oprichting van het katholiek weekblad van het Waasland herdacht. De nieuwe gebouwencomplexen werden ingezegend. Het 'Bulletin van den Oud-leerlingenbond' en 'De Katholieke Schoolgids' werden er gedrukt. 

Emiel Van Haver overleed te Sint-Niklaas op 01.05.1925.

 

 

{gotop}