Daniël Ostyn

Daniël Ostyn werd geboren te Menen op 27 januari 1929. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas als primus van de klas in 1949. In het basisonderwijs stond hij maar enkele dagen voor de klas (jongensschool Menen van 19 t/m 24 september) want vanaf 26 september 1949 werd hij leraar algemene vakken in de 6e moderne van Instituut Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Sint-Niklaas tot 29 februari 1952. Ondertussen volgde hij lessen in de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas (1950-1951) en in 1951 behaalde hij voor de Centrale Examencommissie in Gent eerst het diploma leraar tekenen Middelbaar Onderwijs van de lagere graad en in 1953 het diploma Middelbaar Onderwijs in de hogere graad en de diploma’s leraar tekenen in het Lager en Middelbaar Normaalonderwijs.

Hij werd leraar tekenen in de Rijksmiddelbare School Landen en het Koninklijk Atheneum Tienen vanaf 1 maart 1952 tot 31 september 1956. Van 1952 tot 1955 had hij ook als leraar tekenen een deeltijdse opdracht in de Sint-Jozefshumaniora te Lokeren.

In 1955 behaalde hij, eveneens voor de Centrale Examencommissie in Gent, het diploma leraar tekenen Middelbaar Onderwijs van de hogere graad, oude humaniora en werd hij leraar tekenen aan de Gesubsidieerde Normaalschool te Hoegaarden (deeltijdse opdracht) (1955-1974), aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen (1956-1963) en te Brasschaat (1963-1967). Vanaf 1967 tot 1977 had hij een volle opdracht in het Koninklijk Atheneum van Antwerpen. Tijdens het schooljaar 1975-76 was hij tevens leraar wetenschappelijk tekenen in de Middelbare Normaalschool Pulhof Berchem, afdeling Wiskunde-Fysica.

Inmiddels werd hij in 1962 licentiaat Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde aan de Universiteit te Leuven.

Van 1963 tot 1977 was hij leraar Kunstgeschiedenis aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Lier en van 1976 tot 1984 leraar bijzondere didactiek en praktijk, pedagogische leergang aan het Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.

In 1971 werd hij laureaat Inspecteur Hoger Secundair en Niet-Universitair Hoger Onderwijs (tekenen, plastische opvoeding) en in 1972 behaalde hij het brevet Studieprefect of Directeur Secundair Onderwijs.

In 1977 werd hij benoemd tot rijksinspecteur Hoger Secundair en Hoger Onderwijs, tekenen, plastische opvoeding, esthetica en dit ambt heeft hij uitgeoefend tot 1 september 1993 toen hij met pensioen is gegaan.

Tijdens zijn uitzonderlijke loopbaan vervulde hij nog heel wat bijzondere opdrachten i.v.m. het Kunstonderwijs, bij het Ministerie van Nederlandse Cultuur, in de Koning Boudewijnstichting, bij radio- en televisieprgramma’s, bij Monumentenzorg,…

Hij was heel actief op wetenschappelijk, artistiek en socio-cultureel gebied.

Hij publiceerde enorm veel in verschillende tijdschriften.

Als blijk van erkentelijkheid voor zijn vele verdiensten, in het bijzonder voor de heraldiek in Vlaanderen, verleende de Vlaamse Regering hem in 2005 het recht het wapen te voeren zoals het werd beschreven en afgebeeld en met als wapenspreuk: MUNIFICANDO.

Daniël Ostyn was in 1952 ook de ontwerper en tekenaar van de kaft van de eerste ‘Kasteelgalm’, het tijdschrift van de Oudleerlingenbond en van het Oudercomité van de Bisschoppelijke Normaalschool.

Daniël Ostyn is gehuwd met Magda De Baets. Zij schonk hem vijf kinderen: Johan, Guido, Anne, Christine en Els.

Hij woont nu in Mortsel.

Lees hieronder zijn volledig indrukwekkend Curriculum Vitae.

 

 

Daniël OSTYN

Geboren: Menen, 27 januari 1929.

Gehuwd: Magda  De Baets

Kinderen: Johan, Guido, Anne, Christine, Els.

Adres: Graaf Witgerstraat 28  2640   Mortsel

Tel.: 03-4494885

Overzicht:

I.        Studies en diploma’s (chronologisch).

II.       Uitgeoefende ambten in het secundair en hoger onderwijs.

III.      Uitgeoefende ambten in het kunstonderwijs.

IV.      Bijzondere opdrachten i.v.m. het kunstonderwijs

V.       Bijzondere opdrachten bij het Ministerie van Nederlandse Cultuur. 

VI.      Pedagogische activiteiten andere dan onderwijsambten

VII.     Wetenschappelijke activiteiten.

VII.     Artistieke activiteiten.

IX.      Activiteiten in de Monumentenzorg:

                             1. Het Europees Monumentenjaar 1975.

                                   2. Deelname aan congressen en colloquia.

                                   3. Medewerking aan radio- en televisieprogramma’s.

                                   4. Opdrachten in de Koning Boudewijn-stichting.

X.      Socio-culturele activiteiten.

XI.    Publicaties.

XII.   Reizen

XIII. Onderscheidingen.

I. Studies en diploma’s (chronologisch):

1.   Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Menen (gedeeltelijk: 1942, 1943 - onderbroken wegens oorlogsomstandigheden).

2.   Diploma onderwijzer, Normaalschool Sint-Niklaas, 1949.

3.   Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Sint-Niklaas (vrije leerling, klas figuur en levend model, leraar Georges Fonteyn, 1950-1951).

4.   Diploma leraar tekenen Middelbaar Onderwijs van de lagere graad, Centrale Examencommissie, Gent, 1951.

5.   Diploma leraar tekenen Middelbaar Onderwijs van de hogere graad, moderne humaniora, Centrale Examencommissie, Gent, 1953.

6.   Diploma leraar tekenen Lager Normaalonderwijs, Centrale Examencommissie, Gent, 1953.

7.   Diploma leraar tekenen Middelbaar Normaalonderwijs, Centrale Examencommissie, Gent, 1953.

8.   Diploma leraar tekenen Middelbaar Onderwijs van de hogere graad, oude humaniora, Centrale Examencommissie, Gent, 1955.

9.   Licentiaat Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, Universiteit Leuven, 1962.

10. Laureaat Inspecteur Hoger Secundair en Niet-Universitair Hoger Onderwijs (tekenen, plastische                                            opvoeding), 1971.

11. Brevet Studieprefect of Directeur Secundair Onderwijs van de hogere graad, 1972.

 

II. Uitgeoefende ambten in het onderwijs:

a. In het basisonderwijs:

   Erkende lagere jongensschool, Guido Gezellelaan Menen, 19 t/m 24 september, met 1 dag onderbreking voor aanwerving in Sint-Niklaas.

b. secundair en normaalonderwijs:

1. Leraar algemene vakken in de 6de moderne, Instituut Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Sint-Niklaas, van 26 september 1949 tot 29 februari 1952 (volle opdracht).

2. Leraar tekenen R.M.S. Landen (18u) + K.A. Tienen (4u) vanaf 1 maart 1952 tot 31 september 1956 (volle opdracht).

    Voorlopige benoeming: ministerieel besluit van 3 december 1953.

    Vaste benoeming: koninklijk besluit van 30 december 1953.

3. Leraar tekenen Sint-Jozefshumaniora, Molenstraat Lokeren, 1952-1954 (deeltijdse opdracht: 6u/week).

4. Leraar tekenen Gesubsidieerde Normaalschool Hoegaarden, 1955-1974 (deeltijdse opdracht, 8u/week).

5. Leraar tekenen Koninklijk Atheneum Antwerpen (Rooseveltplaats), schooljaar 1956 (vanaf 1 oktober)-1957 t/m 1962-1963 (volle opdracht).

    Leraar tekenen Koninklijk Atheneum Antwerpen (11u + 1u club + 1u klassenraad) en Koninklijk Atheneum Brasschaat (6u/week) vanaf schooljaar 1963-1964 t/m 1966-1967.

    Koninklijk Atheneum Antwerpen: terug volle opdracht vanaf schooljaar 1967-1968,  tot 1977.

6. Leraar wetenschappelijk tekenen, Middelbare Normaalschool Pulhof Berchem, afdeling Wiskunde-Fysica, 1975-1976 (deeltijdse opdracht, 2u/week).               

7. Rijksinspecteur Hoger Secundair en Hoger Onderwijs, tekenen, plastische opvoeding, esthetica.   

    Benoeming per Koninklijk Besluit 12.4.1977,  Ambt uitgeoefend tot 1 september 1993 (pensioen).

 

III. Uitgeoefende ambten in het Kunstonderwijs:

1. Leraar Kunstgeschiedenis aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Lier, 1963-1977

    (1977-1979 verlof zonder wedde).

2. Leraar bijzondere didactiek en praktijk, pedagogische leergang aan het Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, 1976-1984.

 

IV . Bijzondere opdrachten i.v.m. het Kunstonderwijs:

1. Medewerking aan het ontwerp en de redactie van het Koninklijk Besluit van 15 april 1977 houdende oprichting en vaststelling van de structuur van een pedagogische leergang bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen.

2. Medewerking aan het ontwerp en de redactie van het Ministerieel Besluit van 19 april 1977 : tot uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 15 april 1977  houdende oprichting en vaststelling van de structuur van de pedagogische leergang bij de Koninklijke Academie voor Schone  Kunsten te Antwerpen, de inhoud van de toelatingsproef, de vaststelling der vakken, de      indeling van de leerstof over de twee jaren, de wijze waarop de examens worden afgelegd en de vorm  en de inhoud van het attest en de getuigschriften bepaald zoals opgegeven in bijlage.

3. Voorzitter van de Commissie ad hoc “Onderwijs in de Beeldende Kunsten” in opdracht van de Ministers Jan Lenssens, Theo Kelchtermans en Daniël Coens, 1986.

                         1e Werkgroep: Hoger Kunstonderwijs.

                         2e Werkgroep: Lerarenopleiding.

                         3e Werkgroep: Kunstonderwijs met beperkt leerplan.

                         4e Werkgroep: Secundair Kunstonderwijs met volledig leerplan.

                         5e Werkgroep: Statutaire problemen.

4. Voorzitter van de werkgroep “Hervorming van het Deeltijds Kunstonderwijs, in opdracht van de Ministers Theo Kelchtermans en Hugo Weckx, 1987.

    Uitwerking van een ontwerp van decreet houdende organisatie, rationalisatie en programmering van het deeltijds kunstonderwijs in de Beeldende Kunsten.

5. Begeleiding van de oprichting en uitbouw van de opleiding in restauratieambachten in het Kunstonderwijs SCP:

             - Hogere Rijksschool voor Beeldende Kunsten Anderlecht

             - Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

             - Sint-Lucasinstituut Gent.

6. Deelnemer: Tweede biënnale van Kunstscholen in Europa. Colloquium “Het Kunstonderwijs in 1992 en daarna”, Antwerpen 13-20 mei 1989.

 

V. Bijzondere opdrachten bij het Ministerie van Nederlandse Cultuur:

1. Secretaris van Vlaanderen van de sensibiliseringscampagne “Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed 1975”. Detachering 1975-1976.

2. Oprichting en redactie van het tijdschrift “Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen” en andere bijzondere taken bij de Rijksdienst voor Monumenten en Landschappen, 1978-1980.

3. Secretaris van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, 1978-1980.

4. Lid van de Vlaamse heraldische Raad, 1977-2004.

5. Ontwerp van het ereteken van de Vlaamse Gemeenschap (als lid van de Vlaamse Heraldische Raad).

 

VI. Pedagogische activiteiten (andere dan onderwijsambten):

1. Lid van de subcommissie Kunst V.S.O., 1970.

2. Deelname aan internationale pedagogische tentoonstellingen: Berlijn 1962 - Praag 1966

3. Pedagogische publicaties en bijdragen (cfr overzicht publicaties).

4. Lid en voorzitter van verschillende leerplancommissies S.O. en H.O.

5. Lid en voorzitter van talrijke examencommissies en bevorderingscommissies.

    Regeringsafgevaardigde bij de examencommissies hoger onderwijs.

6. Lid (1956-1979) en voorzitter (1980-1992) van de Centrale Examencommissie voor leraars tekenen en plastische opvoeding, ingericht overeenkomstig KB 28.4.1939 en KB 25.9.1973.

7. Organisatie en leiding van studiedagen

    - als leraar: 5 studiedagen voor leraars plastische opvoeding in het secundair onderwijs. Thema: de kunst als begeleidende factor bij de plastische opvoeding + samenstelling van dia-reeks.

                         Antwerpen 31.1.1970

                         Koekelberg 28.2.1970

                         Gent 21.3.1970

                         Koekelare 25.4.1970

                         Hasselt 13.6.1970.

    - als inspecteur: meerdere studiedagen over plastische opvoeding, wetenschappelijk tekenen en esthetische opvoeding.

8. Medewerking aan bijzondere pedagogische projecten en navormingsprojecten:

             - onderwijs voor migrantenkinderen;

             - cultuur op school;

             - samenwerking met de educatieve diensten van de musea;

             - de culturele dimensie van de eigen leefomgeving.

9. Begeleiding, organisatie en structuur, programmering van de bijzondere opleiding “muziekinstrumentenbouw” als beroepsleergangen toegevoegd aan de RMS Willebroek en als hoger secundair beroepsonderwijs aan de Provinciale Technische School Boom.

10. Begeleiding, organisatie en structuur, programmering van de bijzondere opleiding “glastechnieken” TSO en BSO 2de en 3de graad, Technisch Instituut Sint-Joris Menen.

11. Gastcolleges aan de Rijksuniversiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven (lerarenopleiding): de esthetische vorming in het secundair onderwijs.

12. Permanente vertegenwoordiging van Inspecteur-generaal Hoger Onderwijs J.J. Dambre in de Hoge Raad Artistiek Hoger Onderwijs.       

13. Samenstelling van 4 brochures over het Onderwijs met Kapitaliseerbare Eenheden (Ministerie van Onderwijs, E.E.G.):

             - De beroepsopleiding Haartooi en Schoonheidsverzorging.

             - De beroepsopleiding Elektrische Montage.

             - De beroepsopleiding Lassen.

             - De beroepsopleiding Bouw.

14. Lid van de redactieraad van "De Tekengids".

15. Lid van de redactieraad van “De Technische Weergalm”.

16. Lid van de filmcommissie van het Ministerie van Onderwijs.

            Advies voor verschillende producties en co-producties.

            Actualisering van het filmbestand.

17. Lid van de werkgroep “Mundiale Vorming in het Hoger Onderwijs”, 1987-1990.

18. Medewerking aan Kluwer’s Onderwijsgids (Kunstonderwijs en Onderwijs in de Kunst).

19. Bijdrage in de pedagogische stages en uitwisselingen in het kader van de uitvoering van de internationale culturele akkoorden:

            - Belgisch-Duits cultureel akkoord:

              Studiereis voor Vlaamse leerkrachten met bezoek aan gymnasia in Detmold en Essen.

              29 september-1 oktober 1971.

             - Belgisch-Duits cultureel akkoord:

               Studiedagen voor Belgische en Duitse leerkrachten in Duitsland (Bergisch Gladbach, 24-28 oktober 1977, o.l.v. inspecteurs J. Verhenneman en D. Ostyn.

            - Belgisch-Nederlands cultureel akkoord:

              Leiding 35ste vakantiecursussen voor directeurs en leraars, Maarssen, 1-11 juli 1987.

            - Belgisch-Nederlands cultureel akkoord:

              Tweedaagse conferentie van Nederlandse en Vlaamse inspectieleden Hoger Beroepsonderwijs - Hoger Onderwijs buiten de Universiteit, Gent-Antwerpen, 8-9 november 1984.

             - Belgisch-Frans cultureel akkoord:

               Stage “Opvoedkundige Wetenschappen”, bijdrage over lerarenopleiding plastische opvoeding, België, 19-23 oktober 1987.         

             - Belgisch-Duits cultureel akkoord:

               Stage “Plastische opvoeding in scholen met migrantenpopulatie”, Berlijn, 20-25 oktober 1985.

             - Belgisch-Duits cultureel akkoord:

             - Stage “Der Einbezug von Museen und Archiven in den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II”, Uiteenzetting over School en Museum in Vlaanderen,

                Brussel, 30 november - 4 december 1987.

             - International Conference on “Education and Training with respect to Restoration and Conservation Techniques”, Zutphen (NL), 18-21 oktober 1988.

             - Redactie van programma’s voor uitvoering van culturele akkoorden met talrijke landen over de ganse wereld.

  

VII. Wetenschappelijke Activiteiten:

1. Doctoraatsverhandeling: in voorbereiding.

2. Publicaties: kunsthistorische en pedagogische (zie bijlage)

3. Referaathouder XXVIIe Vlaams Filologencongres, Leuven, 1971.

4. Referaathouder Congres van Oudheidkundige en Geschiedkundige Kringen van België, Mechelen, 1970.

5. Wetenschappelijke leiding en samenstelling van de catalogus van de tentoonstelling “Belforten”, Lier, 1969.

6. Gewestelijk lid van de Koninklijke Commissie voor Volkskunde.

7. Lid van het Christelijk Vlaams Kunstenaarsverbond.

8. Lid van de Vlaamse Heraldische Raad.

 

VIII. Artistieke activiteiten:

1. Deelnemer en laureaat wedstrijd en tentoonstelling “Vernieuwing Rouwgrafiek”, Pro Arte Christiana,            

    Vaalbeek, 1966.

2. Deelnemer aan de Kunsttentoonstelling “Oudleraars en  Oudleerlingen van het Koninklijk Atheneum Antwerpen”, 1982.

3. Kartoons:

             - in het tijdschrift “Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen”;

             - in het tijdschrift “Denkmalschutz Informationen”, Geschäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz Beim Bundesminister des Innern, Bonn, 4e jg. juli 1980.

4. Gelegenheidsgrafiek.

5. Vrije kunstbeoefening.

 

IX. Activiteiten in de Monumentenzorg:

1. Het Europees Monumentenjaar 1975:

Deze campagne was een initiatief van de Raad van Europa. Het voorzitterschap voor België werd waargenomen door de toenmalige Prins van Luik, later Koning Albert II.

Door de Minister van Nederlandse Cultuur belast met het Vlaams Secretariaat van het Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed 1975. Hiertoe uit het onderwijs ter beschikking gesteld wegens bijzondere opdracht. In die hoedanigheid :

- Belast met de sensibiliseringscampagne in Vlaanderen.

            Meer hierover in het tijdschrift M&L, 22e jaargang nr 1, januari-februari 2003.

- Lid van het Internationaal organisatiecomité Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed 1975 van de Raad van Europa.

- Lid van het “Comité Monuments et Sites - Committee for Monuments and Sites” van de Raad van Europa.

- Lid van het “Comité Directeur pour l’ Aménagement du Territoire et le Patrimoine Architectural - Steering Committee on Monuments and Sites” van de Raad van Europa.

 - Lid van ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).

 - Medewerking bij de oprichting van het “European Center for training Craftsmen in the Conservation of the Architectural Heritage”, Isola di San Servola, Venetië.

 - Medewerking in de Unesco-commissie voor Europese gemeenschappelijke studies op gebied van cultuur.

 - Organisatie van drie studiereizen voor nationale, provinciale en gemeentelijke mandatarissen voor monumentenzorg:

             - Nederland, 18-20 september 1975;

             - Frankrijk,  24-27 september 1975;

             - Groot-Brittannië, 1-4 oktober 1985.

 - Redactie van het Berichtenblad M75, later permanente publicatie (maandelijks) van “Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen”, 64 nummers.

   (Het huidige tijdschrift “M&L” van het Bestuur Monumenten en Landschappen is daar de voortzetting van).

 - Medewerking aan publicaties (zie verder).

 - Medewerking aan radio- en televisieprogramma’s (zie verder).

 - Medewerking aan het multi-mediaal educatief programma “Stad en Onstad”, diareeks met begeleidende fonoplaat.

 - Secretariaat an de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

 

2. Deelname aan congressen en colloquia:

 - Raad van Europa -  Symposium nr 2 : Social cost of the integrated conservation of historic sectors.

             Bologna, 22-27 oktober 1974.

 - Informatievergadering ter gelegenheid van het Europees Jaar voor het Bouwkundig Erfgoed, Koninklijk Kasteel Laken, 19 februari 1975.

 - Raad van Europa - Symposium nr 3 : European programma of pilot projects.

             Krems a/d Donau (Oostenrijk), 21-24 april 1975.

 - Internationaal colloquium: De vernieuwing van de historische stad, georganiseerd door de stad Brugge en de International Council of Monuments and Sites (ICOMOS), met de medewerking van het Belgisch Nationaal Comité van het Europees Jaar van het Bouwkundig Erfgoed 1975.

             Brugge, 12-15 mei 1975.

 - Raad van Europa - Symposium : Een nieuwe bestemming voor oude historische gebouwen: paradors.

             Madrid, 1-7 juni 1975.

 -  Colloque européen: Les chantiers de jeunes et le patrimoine architectural.

             Saint-Maximin en Provence, 3-5 september 1975.

 - Slotcongres Europees Jaar van het Bouwkundig Erfrgoed 1975.

            Amsterdam, 21-25 oktober 1975.

- UNESCO-vergadering : Europese gemeenschappelijke studies op gebied van cultuur.

             Ladenburg (BRD), 10-12 maart 1976.

 - Raad van Europa - Symposium nr 4 : The big European cities and change. A future for their past.

             Berlijn, 24-29 april 1976.

 - Raad van Europa - 2de symposium van de Europese Historische Steden.

             Straatsburg, 29 september-2 oktober 1976.

 - Raad van Europa - Symposium nr 5 : Environnement, participation et qualité de la vie.

             Venetië, 8-1 maart 1977.

 - UNESCO-vergadering : Europese gemeenschappelijke studies op gebied van cultuur.

             Rome, 7-12 juli 1977.

 - Stad Mechelen: Samen  timmeren aan de stadsvernieuwing in Vlaanderen.

             Mechelen, 1 oktober 1977.

 - Ministèr de la Culture et de l’ Environnement, France - Premières rencontres Européennes du Cadre de Vie, Paris, 5-6-7 december 1977 (participant aux groupes de travail).

 - Raad van Europa - CDAT: Campagne pour le renouveau urbain.

             Straatsburg, 2 februari 1978.

 - Raad van Europa: 3de symposium van de Europese Historische Steden.

             München-Landshut, 29 november - 1 december 1978.

 - Jahrestagung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland.

             Bremen, 11-15 juni 1979.

 - Ontmoetingsdag in het raam van de 5de Interlimburgse Monumentendag: Hedendaagse architectuur in historische omgeving.

             Beringen, 10 oktober 1979.

 - College of Europe. Centre for the conservator of historic towns and buildings. Seminaire: Synthese des techniques de nettoyage, de consolidation des pierres et des méthodes d’ asséchement.

             Europacollege, Brugge, 21-26 januari 1980.

 - Congres over het Europees Bouwkundig Erfgoed, ingericht door de Commissie van de Europese Gemeenschap en de Raad van Europa.

             Brussel, 27-29 maart 1980.

 - Raad van Europa - Congres: Handwerk in der Denkmalpflege.

             Fulda (BRD), 2-5 juni 1980.

 - Congres “La Televisione e il Patrimonio“ XXXIII Prix Italia, Siena, 17-18 september 1981 (twee bijdragen).

 - ICOMOS-Vlaanderen, Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg, Stadsbestuur Antwerpen:

             Internationaal colloquium: Hedendaagse architectuur in historische omgeving.

             Antwerpen, 20-22 mei 1981.

 - Lezing: Het Algemeen Vormend Onderwijs en de Kunstzinnige Vorming,

             Vlaams Nationaal Studiecentrum,

             Brugge, 25 november 1983.

 - Raad van Europa - 5de symposium van de Europese Historische Steden: Conservar y vivir la ciudad: un esfuerzo comùn.

             Sevilla (Sp.), 8-10 mei 1985.

  

3. Medewerking aan radio- en televisieprogramma’s:

 1. “Affiche 3”. Uitzending 24.1.1975 (publ. blz. 19-35):

     Lowie Weynants praat met Daniël Ostyn die de leiding heeft over de aktie in het kader van het Monumentenjaar.

 2. TV - Kunstzaken. Opname 29.4.1976.

     De waarde van de Cogels-Osywijk te Berchem/Antwerpen.

 3. TV-reeks “Het huis onzer dromen”. Productie Lieven Geypen, 1975.

             Lid van de Stuurgroep.

 4. BRT1 “Postiljon”, 1981. Restauratie en restauratie-ambachten.

             Samenstelling: Herman Goethals. Eindredactie: Jan Lambin.

             Interview: Daniël Ostyn.

 5. BRT1, 18 september 1983 … verleent een kramiek aan Daniël Ostyn (op voordracht van Hugo Columbien).

  

4. Opdrachten in de Koning Boudewijn-stichting:

 Lid van het Begeleidingscomité “Restauratie en Ambacht”.

 Opdracht:

 - Onderzoek naar de mogelijkheden en behoeften inzake opleiding in de restauratie-ambachten.

 - Oprichting van een Vlaams Centrum voor Ambacht en Restauratie (VCAR)

 15 vergaderingen in de periode 1991-1994 (alle bijgewoond):

 Vergadering 24 oktober 1991, bijzonder agendapunt: Bespreking nota Ostyn: “Profiel van de ambachtsman” (5 niveau’s),

 Vergadering 26 november 1991, bijzonder agendapunt: Opleidingsvormen in het secundair technisch- en beroepsonderwijs).

 4 studiebezoeken:

             Fortbildungszentrum für handwerkliche Denkmalpflege, Schloss Raesfeld (Duitsland) 5 nov. 1991.

             Deutsches Zentrum für handwerk und Denkmalpflege, Propstei Joannesberg, Fulda, 3-4 dec. 1991.

             Bezoek aan het VTI-Brugge, 1 december 1992

             Bezoek aan de Nederlandse Rijksdienst Monumentenzorg, 11 december 1992.

 Onderzoek, gepubliceerd in 4 cahiers:

             Cahier 1: Ambacht en Restauratie, een toekomst voor het ambacht?

             Cahier 2: Scholing en Arbeidsmarkt.

             Cahier 3: Kwalificaties van Werknemers in het Bouwbedrijf.

  

X. Socio-culturele activiteiten:

 1. Talrijke voordrachten en lezingen i.v.m. onderwijs, kunst en cultuur, monumentenzorg, musea, heraldiek, enz.

 2. Inleiding van tentoonstellingen, inhuldiging van kunstwerken, huldiging van kunstenaars.

                 Roland VANDENBUSCHE en Mariette ROOS

                 Sculpturen, schilderijen, kartoens, grafiek,

                 Galerij De Pelicaen, Duffel, 12 januari 1968

 

                 Willy COOLS en Jos MEULEPAS

                 Grafiek en schilderijen

                 Galerij “Het landhuis Bornem, 5 april 1968.

 

                 Willy COOLS

                 Galerij De Pelicaen, domein “De Locht”, Duffel, 19 april 1968.

        

      Groepstentoonstelling KUNSTKRING DE PELICAEN: An BUSKENS, Willy COOLS, Bob DE CORT, Jan DE WINTER, Philippe W. FRANCIS, Jos  MEULEPAS, Frans PLINKE, Arthur VAN ASSCHE, Eddy VAN BULCK, Pieter VANNESTE,

                 Galerij De Pelicaen, Duffel, 17 mei 1968

  

                Roland VANDENBUSSCHE en Mariette ROOS,

                Schilderijen, kartoens, sculpturen,

                Koninklijk Atheneum Brasschaat, 18 mei 1968.

 

                 “Werken van oud-directeurs” en  “werken der leerlingen 1967-4968”,

                 Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Lier, 8 juni 1968.

 

                 Jos MEULEPAS,

                 Galerij De pelicaen, Duffel, 27 september 1968.

 

                 Kunstkring DE PELICAEN nu,

                 Galerij De Pelicaen, Duffel, 9 mei 1969.

 

                Etienne STEEL

                Schilderijen, Galerie “De Eik”, Antwerpen, 10 februari 1970.

 

                 Liliane VAN HOVE, Gustaaf PEETERS, Jozef CORNELIS,

                 Galerij Konvent, Begijnhof Lier, 10 oktober 1971.

 

                Werken LERAREN VAN DE ACADEMIE,

                Vleeshuis, Lier, 28 april 1972.

 

                 Groepstentoonstelling VRIENDENKRING VAN MOLENSTEDE,

                 Schilderijen, beeldhouwwerk,

                 Kredietbank Diest, 13 juni 1975.

 

                 Informatie avond + tentoonstelling EUROPEES MONUMENTENJAAR 1975

                 Heemkring Konvent

                 Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Lier, 6 mei 1975.

 

                 Groepstentoonstelling Jonge Kunstenaars uit Kasterlee, Lichtaart en Tielen,

                 i.v.m. Het Jaar van het Dorp,

                 Feestzaal Gemeentelijke Jongensschool Lichtaart, maart 1977.

  

                Werken van RUBENS in Antwerps bezit,

                 Stedelijk Museum Lier, 14 mei 1977.

 

                 VASA - Vlaamse Ardennen Schilders Atelier,

                 Rigobert HAECK, Valeer BAUTERS, Marc De CONINCK, Jan DE LANGHE, Frans DE MEDTS, Marino DE VOS, Cyr FRIMOUT, Lieve GEEROMS, Edgard VAN RECHEM, Jan VERWEE, Sylvain DE LANGE,

                 Domein “De Visvijers” Nukerke, 17 september 1977.

 

                 Gaston VAN WONTERGHEM

                 Schilderijen,

                 Galerij Perroen, Sint-Truiden, 23 maart 1978.

 

                 Walter JONCKHEERE

                 Schilderijen

                 Brugge, januari 1978

 

                 Werken van leerlingen van de afdelingen Kunst en Kunst-Talen Koninklijk Atheneum Leuven

                 Generale Bank Leuven, 5 juni 1978.

  

                Tentoonstelling “Beeldende Vorming in de Provinciale Normaalschool te Tienen”

                 Provinciale Normaalschool Tienen, 22 juni 1978.

 

                 Jozef VERHENNEMAN, retrospectieve

                 Schilderijen,

                 Moen, 8 september 1978.

 

                Tentoonstelling “20 jaar restauratie Sint-Niklaaskerk”

                Gent, Hotel d’ Hane-Steenhuyse, 4 oktober 1979.

 

                 OVT-Hulde inspecteur Jo VERHENNEMAN

                 Waregem, 15 november 1980.

 

                 Diestse Kunstkring: Marcel ENGELEN, Gerda CLEMENS, Pros VAN LEEUW

                 Lakenhalle Diest, 11 oktober 1980.

 

                 Etienne STEEL

                 Schilderijen

                 Eename, 25 oktober 1980.

 

                 Tentoonstelling “Amalgaam van de Hoegaardse Kunst”,

                 Emile MELOT, Lea MELOT, Victor STERCKX, Ivan STRUYS, Paul BOSTEELS, Colette CLEEREN, Johan CRETEN, Henri DELVAUX, Fernand DOTREMONT, Danny FRANCOIS, Amedee GLAUDE, Lucienne GODFROID, Hugo HOLLOGNE, Roger KUSTERMANS, Hubert MANNAERTS, Maurice MEUTERMANS, Louis VANDENBERGH, Gaby BEULLENS,  Jean DEHOUX, Philibert GOVAERTS, Maryse HENSKENS, Yves KNAEPEN, Freddy MANNAERTS, Robert MANNAERTS, René MENSART, Georges VANDERMOLEN,

                 Mariadal, 8-10 mei 1981.

 

                 Tentoonstelling Afdeling Plastische Kunsten, Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas

                 Kasteel Walburg Sint-Niklaas, 14 mei 1981.

 

                Leerlingen en Leerkrachten Rijksscholengemeenschap Brugge-West

                 Brugge (Sint-Michiels) 22 mei 1981.

 

                 Tentoonstelling Jo VERHENNEMAN

                 Schilderijen

                 Concertgebouw Brugge, 25 september 1981.

 

                 Tentoonstelling Afdeling Plastische Kunsten, Koninklijk Atheneum 1

                 Oud Handbooghof, Brugge, 22 april 1982.

 

                 Retrospectieve Jos MEULEPAS 1926-1982

                 Galerij De Pelicaen, Duffel, 2 december 1982.

 

                 11e Biënnale Kleingrafiek,                                                                                                                                                          Oudleerlingen afdeling Plastische Kunsten Koninklijk Atheneum,

                 Kasteel Walburg, Sint-Niklaas, 12 maart 1983.

 

                 Hilde METZ

                 Textielreliëf, glasraam, keramiek

                 Gemeentehuis Oostduinkerke, 2 april 1983.

 

                 Onthulling Muurschildering naar ontwerp Octave LANDUYT

                 Koninklijk Atheneum Zottegem, 25 juni 1983.

 

                 Tentoonstelling Afdeling Plastische Kunsten van het Koninklijk Atheneum nr 1 Brugge,

                 Saaihalle Brugge, 18 mei 1984.

 

                 Kunst in en om de Middelbare Oefenschool met werk van leerlingen en leerkrachten Remi COUNE, Daniël         FOULON,  Remi JANSSENS, Octave LANDUYT, Bob STIKKERS en Jacques VERDUYN,

                 Gent, 3 mei 1984.

 

                 50 jaar Regentaat Plastische Kunsten,

                 H Grafinstituut Turnhout, 11 mei 1984.

 

                 Tentoonstelling Liers Centrum voor Textiele Kunten

                 Feestzaal van de Academie voor Schone Kunsten,

                 Lier, 12 oktober 1984.

 

                 5de Kunstsalon van de Rijksscholen,

                 Hamme, 16 februari 1985.

 

                 Tentoonstelling “De Menselijke Figuur”

                 RMS 1 Brugge, 9 mei 1985.

 

                 Kunstcollectieve 1985

                 Gent, 10 mei 1985.

 

                 Kunstsalon RMS Temse: 27 kunstenaars

                 Temse, 31 mei 1985.

 

                 OVT-congres

                 Lezing: Algemeen overzicht in de huidige situatie van het onderwijs Beeldende Kunsten,

                 Hengelhoef, 15 maart 1986

 

                 Plastisch werk van leerlingen en leerkrachten Rijksonderwijs Waregem,

                 Gemeentehuis Waregem, 18 april 1986.

 

                 Leerkrachten Koninklijk Technisch Atheneum

                 Bank BBL, Sint-Niklaas, 25 mei 1986.

 

                Concorso Internationale di Proza e Disegno,

                 RMS 1 Brugge, RMS De Haan,

                 De Haan, 26 augustus 1986.

 

                 Tentoonstelling 20 Jaar RBS Zwijndrecht,

                 Zwijndrecht, 22 november 1986.

 

                 Tentoonstelling Oudstudenten RNS Gent

                 Brussel, 9 december 1986.

 

                 Kunstkring ‘t Getij Waasmunster

                 Kasteel Blauwendael, 8 mei 1987.

 

                 Martine VAN HOOL

                 Schildeijen

                 Mechelen Hof van Sint-Joris, 30 oktober 1987.

 

                 Wim COPPIETERS, Zjos MEYVIS, Jules DE RANTER,

                 Grafiek, sculpturen,

                 RMS Boom, 13 november 1987.

 

                 “Elementen” - Werk van Jonge Belgische Kunstenaars,

                 De Warande, Turnhout, 24 februari 1989.

 

                 Tweejaarlijkse Tentoonstelling H. Familie Ieper,

                 Hof ter Donck, 28 april 1989.

 

                 Inhuldiging Muurfries Bob STIKKERS,

                 Stadhuis Mortsel, 19 mei 1989.

 

                 Tentoonstelling teken-, schilder- en keramiekateliers Sint-Lucas

                 Hoeve van Paesschen Kapellen, 25 mei 1989.

 

                 Wedstrijd “Vrede”,

                 Gallery Foncke: Wille COLE, Philippe VANDENBERG, Leo COPERS, VAN ISACKER, Franklin ENGELEN,
Dirk DE VOS,

                 Galerie Cintrik: Kris FIERENS, Paul MOREZ, Thé VAN BERGEN, Marc MAET, Carlo VERBIST, Fik VAN GESTEL,

                 Sint-Lucasstichting Brussel: Luc COECKELBERGHS, Paul GEES, Jacques LIZENE, Richard VENLET, Peter     JACQMIJN, Filip FRANCIS, Jo HUYBRECHTS, Frank VRANCKX, Hugo DEBAERE, Philippe         TONNARD,

                 Koninklijk Atheneum 2 Tienen, 25 juni 1989.

 

                 Hulde-tentoonstelling Fons VERSTREKEN

                 Tekeningen, schetsen, krabbels

                 Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten Aarschot, 12 april 1990.

 

                 Tentoonstelling Jos MOERLOOS en Arie VAN DAELE

                 Ciperage Sint-Niklaas, 5 oktober 1990.

 

                 Inhuldiging Wandschildering van Staf DIRKS

                 Koninklijk Atheneum Deurne, 9 november 1990.

 

                 Tentoonstelling “Theatergrafiek”, Jan SCHEIR, Hilde Van de WALLE, Monique DE SCHRIJVER, Etienne HUBLAU, Raoul CHANET, Bert DE KEYSER, Alain HAUTEKIET, Remi CORNELISSEN, Theo HUMBLET, Gilbert JONCKHEERE, Luk WAUTERS, Suzanne VAN KERCKHOVE, Jean-Jacques DE GRAVE, Rik JACOBS

                 ‘t  Toreken, Kredietbank Gent,  1  maart 1990.

 

                 Roger COOLS

                 Schilderijen

                 Gemeentehuis Hamme, 22 maart 1991.

 

                 Robert VLIEGHE

                 25 jaar tekenleraar in Avelgem

                 Koninklijk Atheneum Avelgem, 24 mei 1991.

 

                 Opening +  tentoonstelling gerestaureerde Dieseghemhoeve

                 Mortsel, 23 april 1994.

 

                 Tentoonstelling Artistieke Vorming, Beeldende Kunst en Vrije Beeldende Kunst,

                 H Hartinstituut, Heverlee. 19 april 1995.

 

                 Chris VERMEULEN

                 Schilderijen

                 MSGO Boom, 20 mei 1995.

 

                 Atelier Regentaat Plastische Kunsten

                 Gent, 10 november 1995.

 

                 5 directeurs: Ben CLOOTS, Bob STIKKERS, Francis VAES, Hugo VAN DE WOUWER, Frans VERBOVEN,

                 Kunstcentrum P.A.C. Vaalbeek, 17 maart 1996.

 

                 Chris VERMEULEN schilderijen, Cecile VAN DORPE keramische sculpturen,

                 De Schorre Boom, 22 maart 1996.

 

                 Retrospectieve Etienne STEEL

                 Schilderijen

                 Agora,  St. Lutgardisschool Antwerpen,  4 maart 1997.

 

                 Tentoonstelling Geelse Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

                 Mini-Kultureel Centrum Kasterlee, 6 maart 1997.

 

                 Architecturale en Beeldende Vorming

                 Sint-Jozefscollege, geïntegreerde proef

                 Aarschot, 16 mei 1997.

 

                 Kunsttentoonstelling “Dieren”: Herman ADRIAENSSENS, Raymond WANTE, Linda DE BOCK, Jeaninne BOLSIUS, René GOOSSENS, Wim JANSSENS, Patrick VERELST, Irma THIJS, Jan Frans PAUWELS,   Ides MEIRE, Lucienne LYNEN, Margareta VAN PUYENBROECK, Tania SMETS, Dora STANDAERT, Maria SELS, Flip VAN HOOREBEKE, Raymond PINTJENS, Veronique VAN ASCH, Lode VAN STAEYEN, Paula VERBERCKMOES, Jos VLOEBERGHS, Vera BROECKX.

                Gildenhuis Ranst, 27 november 1998.

 

                Omer VAN GERWEN

                Keramiek

                Gemeentelijk Kostershuisje Hove, 25 september 2004.

 

                Pros en Veerle VAN LEEUW

                Schilderijen, grafiek, tekeningen,

                c.c. Begijnhof Diest, 12 februari 2005.

 

3. Medewerking aan culturele en artistieke projecten in scholen.

    o.m.

    Juridische wendingen en historiek Kunstonderwijs,

    Vergadering VOC Lier, 3 december 1998.

 

4. Voorzitterschap van jury’s voor kunstwedstrijden, o.a.:

            - Kunstwedstrijd thema ‘Arbeid’ van FAKREA, Federatie van Arbeiders voor Amateuristische Kunstbeoefening en Kreativiteit.               Brussel, okt.-nov. 1990.

            - Kunstwedstrijd grafiek n.a.v. 25 jaar NTG, Gent, februari 1991.

            - Internationale Prijs Kunstboekbinden, ingericht door HICOREB, Gent (meerdere zittingen).

            - Activiteiten van ’Jeugd en Fotografie’, georganiseerd door AGFA-GEVAERT.

            - Giunta Regionale del Veneto: Concorso internationale di proza e disegno su Venezia. Lid van het beschermcomité en openingstoespraak op de vernissage van de tentoonstelling RMS1 Brugge, 26 augustus 1986.

 

5. Lokaal (Mortsel):

             - Studiegroep “Restauratie en animatie van de Dieseghemhoeve” o.l.v. wijlen Johan Fleerackers.

             - Lid van de gemeentelijke werkgroep Culturele Infrastructuur, Mortsel.

             - Lid van de commissie aankoop kunstwerken, Stadsbestuur Mortsel.

             - Betrokkenheid bij de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten.

  

6. Bijdragen in socio-culturele tijdschriften.

             o.a.      DE BOND, Weekblad voor het Gezin,  nr 8, 16 oktober 1987, blz. 16:

                         Hilda MASUI: Rijksinspecteur Daniël Ostyn: Als je een probleem zelf  kunt oplossen, geeft dit een enorme belevingswaarde. 

  

XI. Publicaties

 Afkortingen:

 Voor tijdschriften die meermaals voorkomen worden volgende afkortingen gebruikt :

 DTG : De Tekengids, tijdschrift voor esthetische en visuele opvoeding, uitgegeven door de Opvoedkundige Vereniging van leraars in het tekenen, de handenarbeid en de esthetische opvoeding,

 BEV : Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen, tijdschrift uitgegeven door het Ministerie van Nederlandse Cultuur, de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg.

 VE   : Vlaanderens Erfgoed, Opvolger van het tijdschrift Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen.

 M&L : Monumenten, Landschappen en Archeologie, tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Overheid. Onroerend Erfgoed. Opvolger van BEV en VE.

 VK   : Volkskunde, driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het Volksleven, uitgegeven onder de auspiciën van de Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde, met de steun van het Ministerie van Nederlandse Cultuur. Orgaan van de Vereniging voor Volkskunde.

 

D. OSTYN, De Humaniora. Dekt de vlag de lading? In: DTG nr 35, 11e jg., jan. 1957, blz. 22-23.

 

D. OSTYN, Tentoonstelling “Werken van Oud-Directeurs” en “Werken der leerlingen 1967-1968”

 Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Lier,

 Lier, 1968.

 

 D. OSTYN,  Belforten: een schets van hun geschiedenis en ontwikkeling, in: Kataloog van de tentoonstelling “Belforten” bij de 600ste verjaring van het Lierse belfort 1369-1969, Lier, 1969, blz. 7-18.

 

 D. OSTYN,  Het Lierse belfort 600 jaar, in: ‘t Land van Ryen, driemaandelijks cultureel tijdschrift,

19e jg., aflevering 3-4, Lier, 1969, blz. 148-152.

 

D. OSTYN,  Belforten, in: Architecton, maandblad van architecten, nr 8-9, aug.-sept.1969, blz. 29-38.

 

Daniël  OSTYN,  Etienne Steel, in: Athenea, tijdschrift van de Vlaamse Oudleerlingenbond der Antwerpse Athenea en Lyceum, 1969-1970, blz. 11-12.

 

D. OSTYN, Tentoonstelling “Belforten” te Lier, in: De Autotoerist, orgaan van de Vlaamse Automobilistenbond, 25e jg. Nr 19, 18 september 1969, blz. 1271-1272.

 

D. OSTYN,  Het Volksleven in de Nederlanden: iconografisch onderzoek op basis van schilderijen uit openbare verzamelingen, in: Handelingen van het XLIe Congres van de Federatie van de Kringen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België, Mechelen, 1970, blz. 459-463.

 

 D.O., Etienne Steel, in: Op Sinjoorke, Antwerpen, 1970, blz. 3-5.

 

 D. OSTYN,  Belforten, een schets van hun geschiedenis en ontwikkeling,

 in: DTG, jg 1970 nr73,  blz. 7-19.

 

 Daniël OSTYN, In memoriam Etienne Steel,  in :  DTG, jg. 1971, nr 5, blz. 15-17.

 

 D. OSTYN,  Het Volksleven in de Nederlanden: iconografisch onderzoek op basis van schilderijen uit openbare verzamelingen,  in: Handelingen van het 28e Vlaams Filologencongres, Leuven, 1971,

 blz. 264-266.

 

 D. OSTYN, Het Volksleven in de Nederlanden: iconografisch onderzoek op basis van schilderijen uit openbare verzamelingen,  in: VK, 72e jg., nr 4, 1971, blz. 340-344.

  

 D. OSTYN,  Kunst en Plastische Opvoeding in Duitsland, in: DTG jg 1972, nr 79, 1972, 18-20.

 

 D. OSTYN,  Determinanten voor een leerplan plastische opvoeding, in : DTG, jg 1972 nr 81,blz.5-8.

 

 Daniël OSTYN, Heeft Kunstonderwijs zin?  in: DTG, jg 1973 nr 82, blz. 3-4.

 

 D. OSTYN,  In memoriam Lodewijk Beelaerts, in: DTG, jg 1973 nr 84, blz. 42.

 

 D. OSTYN,  Geschiedenis van het Kunstonderwijs,  in: DTG, jg 1974, nr 85, blz. 27-28.

 

 D. OSTYN,  Inventaire et sauvegarde. L’ action des pouvoirs publics, in: Clés, Revue mensuelle d’ actualité artistique, publiée par l’ Association pour l’ Information Culturelle, asbl, 7e année, mai 1975,

 n° 5,  blz. 33-34.

 

 Daniel OSTYN, Il est temps que nous agissions ensemble, in: Toison d’ Or, revue de synthèse, 7me année, n° 32, août 1975, blz. 14-16.

 

 D. OSTYN, Belforten: een schets van hun geschiedenis en ontwikkeling, in: Flandra Illustrata, Torens en Belforten in Vlaanderen, Antwerpen, 1975.

 

X., Monumentenzorg en gemeentefusies,  in: BEV,  nr 21, januari 1977, blz. 1-4.

 

D. OSTYN,  Borobudur, kunst en religie in het oude Java, in: BEV nr 21, januari 1977, blz. 5-20.

 

 X, 1978 Jaar van het Dorp,in: BEV, nr 24, april 1977, blz. 26-33.

 

 X, Monumentenzorg : Privé-initiatieven, in: BEV, nr 25, mei 1977, blz. 35-40.

 

D.O., Ontmoetingsdag Vlaamse Gemeenten, Balegem, 21 mei 1977,

 in: BEV, nr 26, juni 1977, blz. 14-21.

  

X.,  Het Karbonkelhuis op de Groenplaats te Antwerpen wordt gerestaureerd, in: BEV  nr 26, juni 1977, blz. 28-31..

  

D. OSTYN,  Monumentenzorg in Tsjechoslowakije, in : BEV, nr 29, september 1977, blz. 6-12.

  

D.O., Burgerlijke architectuur van 1880 tot heden, in : Sirkulaire, 8e jg., nr 43, september 1977, blz. 1-5.

  

D. OSTYN, De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen; een historische schets,

 in: BEV, nr 30, oktober 1977, blz. 2-61.

 

 D.O., Bij het afscheid van Maurits Naessens, voorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, in: BEV, nr 30, oktober 1977, blz. 65-69.

 

 D.O., Een gesprek met de heer Maurits Naessens, erevoorzitter van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, in: BEV, nr 30, oktober 1977, blz. 70-94.

  

G.H. BAILLY, Het Bouwkundig Erfgoed en de Monumentenzorg, bewerking voor Nederland en Vlaanderen door C.A. van SWIGCHEM en D. OSTYN, Deventer-Antwerpen-Vevey (CH), 1977,

 128 blz., ill.

 

 D. OSTYN, Une nouvelle législation et une nouvelle politique de la protection des monuments et sites, in: Flandre, vivante region d’ Europe, Cahiers Toison d’ Or, 10me année, n° 47, janvier 1978, blz. 45-48.

 

 D.O., Samen timmeren aan de stadsvernieuwing in Vlaanderen; over het colloquium te Mechelen,

 1 oktober 1977, in: BEV, nr 33, januari 1978, blz. 7-30.

 

 X, Een belangrijke publicatie: ‘Enkele vingerwijzingen voor het herstel van oude huizen’

 in: BEV, nr 34, februari 1978, blz. 18-21.

 

 X, Zorg voor het roerend kunstbezit : de Kruisoprichting van P.P. Rubens in de O.L.Vrouwkathedraal te Antwerpen, in: BEV, nr 37, mei 1978, blz. 7-20.

  

D.O., De inventarisatie van het bouwkundig erfgoed: een nieuw arrondissement afgewerkt : Aalst,

 In: BEV, nr 39, juli-augustus 1978, blz. 16-21.

 

 X, Hakendover: Sint-Salvatorskerk, in: BEV, nr 39, juli-augustus 1978, blz. 24-25.

 

 D.O., Zorg voor het roerend kunstbezit: De restauratie van het Sint-Janspaneel uit het Lam-Godsretabel, in: BEV, nr 40, september 1978, blz.14-28 en nr 46, maart 1979, blz.16-20.

 

 D.O., Een voorbeeld van stadskernvernieuwing in de Bondsrepubliek: de historische stad Ladenburg,

 In: BEV, nr 42, november 1978, blz. 9-11.

 

 Daniël OSTYN,  Biografie,  in: Maurits Naessens 70:  Het Boek der Vriendschap. Biografie,

 Tielt-Amsterdam, 1978, blz. 153-161.

 

 Daniël OSTYN, Spint in het Sint-Janspaneel, in: Open Deur, tijdschrift van het Ministerie van Nederlandse Cultuur, 10e jaargang, nr 9-10, december 1978, blz. 216-220

 

 Daniël OSTYN, 1978: Année du Village, in: Un Avenir pour notre Passé, bulletin d’ information, Conseil de l’ Europe, n° 12, december 1978.

  

D. OSTYN, Esthetische vorming in het secundair  onderwijs,  in: Informatieblad van het Ministerie van Nationale Opvoeding, jaargang XIII, nr 12, december 1978 en jaargang XIV, nr 1, januari 1979, blz. 1-11.

 

 D.O., Icomos Nederland/Vlaanderen : Studiebijeenkomst ‘s Hertogenbosch, in: BEV, nr 44, januari 1979, blz. 7-17.

 

 D.O., S.O.S. Roerend kunstbezit : het retabel van Hakendover, in: BEV, nr 44, januari 1979, blz. 26-27.

 

 X, Een belangrijke tentoonstelling ‘Kijk op Kunst’. Schilderijen onderzocht met natuurwetenschappelijke methoden. Hasselt 11 februari-31 maart 1979, in: BEV, nr 45, februari 1979, blz. 6-10.

 

D.O., Opleiding voor Restauratie-ambachten, in: BEV, nr 46, maart 1979, blz. 26-32.

 

 X, De urgentie-inventaris Brussel-Hoofdstad, in : BEV, nr 47, april 1979, blz. 6-14.

 

 D. OSTYN, Geschiedenis van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Lier, inleiding in de catalogus “Leraars van de Academie voor Schone Kunsten stellen ten toon”, Lier, s.d.

  

D. OSTYN,  L’ “Année du Village” en Belgique, in: IULA-Nouvelles, revue mensuelle de l’ Union Internationale des Villes, Avril 1979,

 

 D.O., Derde symposium van historische steden, München, Landshut, in : BEV, nr 48 mei 1979, blz. 13-20.

 

 D.O., Opleiding Rstauratie-ambachten. Vakwerk en leemtechniek in het Openluchtmuseum Bokrijkin: BEV, nr 50, juli-augustus 1979, blz. 9.

 

 D.O., 1980. Europese campagne voor het Stadsherstel, in: BEV, nr 50, Juli-augustus 1949, blz. 24-25

 

 D.O., Seminarie Monumentenzorg, Steenokkerzeel 6 juni 1979, in : BEV, nr 50, juli-augustus 1979, blz. 7-19.

 

 D.O., Jaarvergadering van de Vereniging van Monumentenzorgers in de Bondsrepubliek,

 Bremen, 11-15 juni 1979,  in: BEV, nr 51, september 1979, blz. 28-41.

 

 D.O. Opleiding restauratieambachten. De cursus leemtechniek  in Bokrijk. Een eerste ervaring,

 in:  BEV, nr 51, september 1979, blz. 24-25.

 

 D. OSTYN, Monumentenzorg in de Vrijstad Bremen, in: BEV, nr 52, oktober 1979, blz. 7-19.

 

 D.O., Invularchitectuur, in: BEV, nr 54, december 1979, blz. 24-25.

 

 D.O., KCML-ondervoorzitter L.P. Suetens benoemd tot Staatsraad, in: VE nr 55, januari 1980,

 blz. 14-15.

 

D.O., Kunstschatten van de Brugse Sint-Salvatorskathedraal geïnventariseerd, in : VE nr 58, april 1980, blz. 7-10.

 

D.O., Start van de Europese Stadsvernieuwingscampagne in Vlaanderen, in: VE, nr 58, april 1980, blz. 1-6.

  

D.O., 75 jaar Museum Mayer van den Bergh, in: VE, nr 58, april 1980, blz. 14.

 

 D.O., Heden en Toekomst van Kastelen, Parken en Tuinen in Belgiëin: VE, nr 59, mei 1980, blz. 20-21.

 

 D. OSTYN, De opleiding in restauratietechnieken, in: VE, nr 59, mei 1980, blz. 5-9.

 

D.O., Stadskernvernieuwing Kortrijk Centrum-Oost, Overbeke, in: VE, nr 61, juli-augustus 1980, blz. 3-7.

 

D. OSTYN, Restauratie en bestemming van de Landcommanderij “Alden Biesen”; een eerste belangrijke stap, in: VE, nr 62, september 1980, blz. 1-27.

 

D.O., Andrea Palladio (1508-1580),  in: VE, nr 64 november 1980,  blz. 28-30, ill.

 

D. OSTYN, Europese bezorgdheid voor de verdwijnende restauratie-ambachten. Het colloquium van Fulda, in: VE nr 62, september 1980, blz. 1-9 en in VE nr 65, december 1980, blz. 1-10.

 

X,  Belgique: législation, organisator, financement, participation. Etude de cas: Anvers, Bruges, in: Protection et animation culturele des monument, sites et villes historiques en Europe. Uitgave van de Deutsche Unesco-Kommissionen, Bonn, 1980, blz. 19-50.

 

X, Stadsvernieuwingscampagne 1980, in: VE, nr 64, september 1980, blz. 33-37.

 

 D. OSTYN, Het gerestaureerde Huis Delbeke te Antwerpen, in: VE nr 66, januari 1981, blz. 1-8.

 

 X,  Het retabel van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek,, in: VE, nr 67, februari 1981, blz. 20-23.

 

X, Jaarvergadering van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, Brussel 14 mei 1981, in: VE, nr 68, maart-april  januari 1981, blz. 2-25.

 

D. OSTYN, Het Neerhof te Dilbeek. Een originele vorm voor de animatie van bouwkundig erfgoed, in: VE, nr 68, maart-april 1981, blz. 35-37.

 

 D. OSTYN, Armand Knaepen kunstschilder, in: DTG, 44e jg. nr 3, juli 1982, blz. 21-22.

 

 Daniël OSTYN  en Walter ROMBAUTS, Krisis maakt behoudsgezind, in: IT Intertechnic, editie Constructo, nr 4, 1982, blz. 14-15.

 

 Daniel OSTYN en Walter ROMBAUTS, La crise rend les gens plus conservateurs, in: IT Intertechnic, édition Constructo, n°  4, 1982, blz. 14.

 

 D. OSTYN, Enkele facetten van het huidige overheidsbeleid. Het algemeen vormend onderwijs en de kunstzinnige vorming, in: publicatie n.a.v. de studiedag “Het Kunstbeleven in Vlaandern”, uitgave VNS Vlaams Nationaal Studiecentrum, 25 november 1983, blz. 10-11.

 

 Daniël OSTYN, De examens voor leraars tekenen en plastische opvoeding in het hoger secundair onderwijs en in het hoger onderwijs van het korte type, in: DTG, 46e jg., nr 2 april 1984, binnenkrant blz. 1-8.

 

 Daniêl OSTYN, Plastische Opvoeding, in: Kluwer’s Onderwijsgids, Deel II, aflevering 1, mei 1984.

 

 Daniël OSTYN, Belforten, in: DTG, 47e jg., nr 1, januari 1985, blz. 9-24.

 

 D.O., Wat bracht het afgelopen jaar? in: DTG, 48e jg., nr 2, april 1986,  Binnenkrant, blz. 15-17.

 

 Daniël OSTYN, Algemeen overzicht in de huidige situatie van het onderwijs in de beeldende kunstenin: DTG, 48e jg., nr 2, april 1986, blz. 3-9.

 

 D.O., Navormingsprojecten en Bijscholingsstages, in: DTG,  49e jg., januari 1987, blz. 71-72.

 

 D. OSTYN, Een doordenkertje. Uit de doelstellingen van het nieuwe leerplan Esthetische Vormingin:  DTG, 49e jg., juli 1987, blz. 19-22.

 

 Daniël OSTYN, Structuur van het Rijkssecundair Onderwijs 1986-1987: een verbetering voor onze vakken, in: DTG,  49ste jg., oktober 1987, blz. 4-11.

 

 Daniël OSTYN, Cultuur op School, in: DTG,  50e jg., april blz. 2-6, juli blz. 9-12, oktober 1988 blz. 2-7.

 

 D. OSTYN, Kunst maakt School, in: DTG, 50e jg., april 1988, Binnenkrant blz. 2-3.

 

 Daniël OSTYN,  Kunstonderwijs, Beeldende Kunsten, in: Kluwer’s Onderwijsgids, Deel I/3, Structuur, april 1989.

 

 Daniël OSTYN,  Ontwerp “Eenheidsstructuur Gemeenschapsonderwijs”: evaluatie i.v.m. het vakkengebied Plastische Opvoeding, in: DTG,  51e jg., nr3,  juli 1989, blz. 10-11.

 

 Daniël OSTYN,  50 jaar Plastische Opvoeding in het Gemeenschapsonderwijs, een geschiedenis van afbouw, in: DTG, 51e jg., nr 4, november 1989, blz. 27-35

  

D.O., Kunst op school, in: DTG, 52e jg. nr 2, mei 1990, blz. 19-23.

 

Daniël OSTYN, Het Lentedecreet voor ons bekeken, in: DTG, 52e jg., nr 3, september 1990, blz. 12-23.

 

Daniël OSTYN, Kunstwerken als iconografische documentatie voor het volksleven. Iconografische kritiek en iconografische methode, in: Liber Amicorum Prof. Dr Jozef Van Haver, 1991, blz. 297-309.

 

D.O., Statuut voor Europese Kunstenaars, in: DTG, 54e jg. nr 1, april 1992, blz. 17.

 

D.O., We gedenken Ernest Van Hoorde, in: DTG, 54e jg. nr 1, april 1992, blz. 18.

 

D.O., Informatie: lessentabellen en eenheidsstructuur, in: DTG, 54e jg. nr 2, augustus 1992, blz. 13-17.

 

Daniël OSTYN, Inspectie en Pedagogische Begeleiding. Wie is Wie?, in: DTG, 54e jg. nr 4, dec. 1992, blz. 4-6.

 

D. OSTYN, Diploma GLSO-Plastische Kunsten. Diploma GLSO-Algemene Vakken, in: DTG 55e jg. nr 4, december 1993, blz. 11.

 

D. OSTYN, Laurent Janda tachtig ! in: DTG, 55e jg. nr 4, december 1993, blz. 19.

 

D.O., In memoriam: Maurice Denaeyer, in: DTG, 56e jg. nr 2, juni 1994, blz. 19.

 

 Robert SMET en Daniël OSTYN, De esthetische dimensie in industriële en ambachtelijke producten. Over verhoudingen in kunstwerken en gebruiksvoorwerpen, in: De Technische Weergalm, Brugge, 1994, blz. 130-140, ill.

 

 D.O., Roger Cools, in: DTG, 56e jg. nr 2, juni 1994, blz. 18.

 

 D.O., Octave Landuyt, in: DTG, 56e jg. nr 2, juni 1994, blz. 20-21.

 

 D.O., Gouden Erepenning van de Vlaamse Raad, in: DTG, 56e jg. nr 3, november 1994, blz. 20.

  

Daniël OSTYN, De waarde van het ego-document, in: Oostvlaamse Zanten, LXX, 1995.

 

D.O., Proficiat Voorzitter!, in: DTG, 57e jg. nr  1+2, juni 1995, blz. 4.

 

Daniël OSTYN, Over het Hogeschooldecreet van 13 juli 1995, in: DTG, 57e jg. nr  1+2, juni 1995,

blz. 5-30 en nr 3+4, december 1995, blz. 2-12.

  

Robert SMET, Daniël OSTYN,  De esthetische dimensie in industriële en ambachtelijke producten. Verhoudingen in kunstwerken en in gebruiksvoorwerpen, in:  Konsept, tijdschrift van de Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten Mortsel, 4e jg. nr 1, september-oktober 1995, blz. 6-7, nr 2, januari-februari 1996, blz. 6-8, nr 3  maart-april 1996, blz. 6-7, n 4 mei-juni 1996, blz. 6-7.

 

 Daniël OSTYN,  Chris Vermeulen - schilderijen, Cecile Van Dorpe - keramiek,  Provinciaal Recreatiecentrum “De Schorre” te Boom, 22 maart 1996, in: DTG, 58e jg. nr  1+2, mei 1996, blz. 22-25.

 

 Daniël OSTYN en Hilde MASUI, Monumenten in kleur, educatief kleurboek, uitgave Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Monumenten en Landschappen, 1996.

 

 Jan .L. BROECKX, Marc MAES, Paul MORREN, Daniël OSTYN, André VANHASSEL, Eenheid en verscheidenheid in de Europese cultuur. Barok 1600 tot 1750, Antwerpen, 1997, 192 blz., ill.

 

 Daniël OSTYN, Het Europees Monumentenjaar 1975, een doorbraak in de Monumentenzorg, M&L, 22e jg. nr 1 januari-februari 2003, blz. 9-19.

 

 Daniël OSTYN, Gemeentewapen van Mortsel. Administratieve Historiek, in: Jaarboek 2009, Heemkundige Kring Mortsel, blz. 63-117, ill.

  

Daniël OSTYN,  Het Gemeentewapen van Mortsel in Legenden, in: Jaarboek 2010-2011, Heemkundige Kring Mortsel, blz. 93-95.

 

 Medewerking aan:

  

Lieve VIAENE-AWOUTERS en Ernest WARLOP, Gemeentewapens in België: Vlaanderen en Brussel, Brussel, 2002. ISBN 90-5066-201-3. (in samenwerking met de Vlaamse Heraldische Raad).

 

 Robert SMET, André VANNECKE, Etienne BAETEN, Historiek van het technisch en beroepsonderwijs, 1830-1990, Antwerpen, Apeldoorn, 2002, 1013 blz. ISBN 90-441-1326-7.

 (medewerking m.b.t. het kunstonderwijs).

 

Andere:

Redactie, samenstelling en lay-out van “Bouwkundig Erfgoed in Vlaanderen” en ‘Vlaanderens Erfgoed’,

berichtenblad over monumentenzorg van het Ministerie van Nederlandse Cultuur. Verscheen maandelijks van 1974 tot  1981, 78 nummers. Dit tijdschrift werd opgevolgd door M & L, Monumenten, Landschappen en Archeologie, tweemaandelijks tijdschrift.

Talrijke bijdragen o.m. verslagen, teksten voor tentoonstellingscatalogi, boekbesprekingen, actualia i.v.m. monumentenzorg, kunst en onderwijs.

 

XII. Reizen:

Eén of meerdere: Nederland, Engeland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Spanje, Portugal, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Malta, Tsjechië, Hongarije, Polen, Rusland, Litouwen, Letland, Estland, Finland (Helsinki), Turkije, Egypte, Israël, Syrië, Jordanië, Mexico, Guatemala.

 

 XIII. Onderscheidingen:

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2005:

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2005:

Willende uit hoofde van artikel 4§1 van het decreet van 3 februari 1998 een blijk van erkentelijkheid geven voor zijn vele verdiensten, in het bijzonder voor de heraldiek in Vlaanderen, verleent de Vlaamse Regering aan Daniël Oscar Ostyn ... het recht het wapen te voeren zoals het hier is beschreven en afgebeeld: in lazuur een golvende dwarsbalk van zilver, beladen met een versmalde golvende dwarsbalk van lazuur, vergezeld boven van twee schildjes van zilver, een schildvoet met omgekeerde knobbel van zilver. Het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en gehecht van keel, met wrong en dekkleden van zilver en van lazuur. Helmteken: een gaande griffioen van goud, gebekt, getongd, gepoot en genageld van keel, de opgeheven rechterpoot steunend op een schildje, schuingevieren-deeld van lazuur en van zilver. Wapenspreuk: MUNIFICANDO in letters van lazuur op een lint van zilver.

 

Ingeschreven in het wapenregister onder nummer 54.

Bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12.08.2005.

 

{gotop}