Frans Goris

Frans Goris werd geboren te Antwerpen op 20.08.1867. In 1888 behaalde hij het onderwijzersdiploma aan onze Normaalschool. Hij stond slechts enkele jaren in het onderwijs want in 1899 werd hij hoofdredacteur en politiek leider van de 'Gazet van Antwerpen' tot 1938.

Op 12 mei 1947 is hij te Kapellen-bij-Antwerpen in het Sint-Jozefsgesticht, waar hij in stilte zijn laatste jaren doorbracht, overleden.

"Als hoofdredacteur en politiek leider van de 'Gazet van Antwerpen' heeft hij op het openbaar en maatschappelijk leven van de stad en het arrondissement Antwerpen een invloed uitgeoefend waarvan slechts weinigen de volle omvang kunnen weten, en deze invloed is onvoorwaardelijk een weldoende geweest. De heer Goris was een werker die geen lof noch luister zocht, en zijn grote terughoudendheid heeft hem aan de aandacht onttrokken, zelfs van degenen die dagelijks, in zijn strijdartikels en polemieken de vrucht genoten van zijn uitgebreide informatie en zijn klare denkbeelden. Maar hij was tevens een man van grote zelfstandigheid, die geen kreuk aan zijn geweten en geen ontrouw aan zijn eigen overtuiging duldde. Hij was niet alleen een katholiek van het meest louter gehalte, hij was ook een man uit het volk, die de noden en de rechtmatige betrachtingen van de werkende klassen begreep en hij was een Vlaming, die nooit versaagde in zijn toewijding aan het rechtsherstel van ons Vlaamse volk". Aldus staatsminister Frans Van Cauwelaert, voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers, die als oud-burgemeester van de stad Antwerpen in dhr. Goris een krachtige hulp en een grote zedelijke steun heeft gevonden tijdens de crisisjaren van de toenmalige katholieke partij. "De heer Goris is steeds met hart en ziel een drager geweest van dat katholiek idealisme, waaruit de 'Gazet van Antwerpen' is ontstaan, dat haar gevoed heeft in de moeilijkste beginjaren en dat haar kracht is gebleven nadat zij tot een der grootste organen van ons volksjournalisme is uitgegroeid."

"Behoud van de christelijke zeden in onze arbeidsgezinnen, verspreiding van de leer van Christus onder de massa, verdediging van de rechten van de Kerk in het openbaar leven, behartiging van de stoffelijke noden en herstel van de sociale rechtvaardigheid, Vlaamse bewustmaking van het volk en opvoeding tot hogere cultuur, gezonde vaderlandsliefde en eerbied voor 's lands instellingen, gepaard aan de brede informatie van het gebeuren in binnen- en buitenland, het waren zoveel leidmotieven voor de jonge 'Gazet van Antwerpen', waarvan men de leiding aan dhr. Goris besloot toe te vertrouwen." (Uit de lijkrede van volksvertegenwoordiger Louis Kiebooms, burgemeester van Wilrijk, opvolger van dhr. Goris als hoofdopsteller.)

Op zijn doodsprentje staat: "Zijn dagelijkse communie was hem een levensbehoefte; zijn apostolaat als journalist wortelde in een diep geloof en in een leven van gebed... Hij verenigde in zich de agressieve moed van een durvende strijder, met de goedheid en de zachtheid van een diepvoelend hart. Zijn pen was als een zwaard..."

 

 

{gotop}