Broeder Dr Denijs(Alfons Van den Broeck)

Hij werd geboren te Mazenzele op 05.11.1890.

Na zijn intrede in het noviciaat te Oostakker kwam deze jonge broeder naar de  Bisschoppelijke Normaalschool, waar hij in 1911 het onderwijzersdiploma behaalde. Van toen af aan reeds bleek het dat zijn rijke geestengaven en zijn studielust hem verder zouden brengen. In 1914 werd hij om zijn uitstekende eigenschappen als leraar benoemd in de nieuw-opgerichte normaalschool te Oostakker, waar hij als broeder-leraar werkzaam bleef tot 1952. In 1957 werd hij tot Generaal Overste der Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes benoemd. Zijn belangrijkste opdracht als overste was nieuwe rekruteringsvelden buiten Europa te zoeken. De keuze van het werk- en rekruteringsterrein kon een belangrijke rol bij de toekomst van de congregatie spelen. De keuze viel op West-Canada, in de provincie Alberta.

Als hoofd van de Congregatie was hij vóór alles de goede, begrijpende en helpende Vader, meer bedacht om bemind dan gevreesd te worden; een steun voor allen, geduldig en mild, wijs en vastberaden, rechtvaardig en barmhartig.

Grote naam heeft Vader Denijs verworven door zijn zeer verdienstelijk pionierswerk in Vlaanderen en Nederland op pedagogisch gebied. Hij bewoog zich daarenboven ook op natuurwetenschappelijk gebied. De Belgische regering vroeg hem om een programma voor de schoolradio samen te stellen. In 1930 was hij in Gent gepromoveerd op het proefschrift: ‘De psychologie van het tekenend kind’. Het was het begin van een groot aantal boeken over de didactiek en de methodiek van het teken- en biologieonderwijs.

Hij was bekend door zijn hooggewaardeerde en veelvuldige publicaties, door zijn talrijke en invloedrijke voordrachten, evenals door het persoonlijk opvoeden tot volwaardige persoonlijkheden van ontelbare onderwijzers over gans Vlaanderen verspreid.

In 1957 vond er binnen de Congregatie opnieuw een zaken- en een keuzekapittel plaats. Op het zakenkapittel zette men een aarzelende stap op weg naar de vernieuwing en de aanpassing van de snel veranderende tijden. Als actieve congregatie moest ze zich ervoor hoeden niet verstard te raken. Vader Denijs werd tijdens het keuzekapittel niet meer herkozen, iets wat hij zelf gevraagd had. Het bestuur van de congregatie was hem enorm zwaar gevallen.

In 1946 werd Broeder Denijs bij zijn 35 jaren dienst in het onderwijs en om zijn rijke verdiensten als katholiek pedagoog benoemd tot Ridder in de Kroonorde.

Hij overleed te Oostakker op 20.01.1963.