Gerard Schelfhaut

Geboortedatum: 23.08.1901

Geboorteplaats: Sint-Niklaas

Diplomajaar: 1920

Oefenschoolperiode: van 1921 tot 1953

Functie: klastitularis van 1921 tot 1945 en tevens directeur van 1945 tot 1953

Loopbaan: schooljaar 1920-21: onderwijzer aan de aangenomen school te Sinaai; van 1921 tot 1953 werkzaam in de oefenschool van Sint-Niklaas

Pensioen:

Overleden op 14.11.1976 te Sint-Niklaas

Lees meer: directeur.

In memoriam 

In de leeftijd van vijenzeventig jaar, is de ere-diocesaan-inspecteur, Gerard Schelfhaut, op zondag 14 november 1976 overleden te Sint-Niklaas.

 Bij het vernemen van deze tijding dachten we spontaan terug aan de bijbeltekst: "Vijf talenten hebt Gij mij gegeven en vijf talenten heb ik er bij gewonnen." Vijftig jaar lang heeft hij zijn rijke gaven kwistig uitgedeeld aan het katholiek onderwijs. De school, het kind, de leerkracht hebben al deze jaren zijn bijzondere aandacht genoten. Op gevaar af niet alles te vermelden, willen we u toch graag een overzicht geven van dit rijk gevuld leven in de dienst van het onderwijs.

In juni 1920 behaalde hij zijn onderwijzersdiploma aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. Van 1921 tot 1945 werkte hij als onderwijzer aan de oefenschool en had er van 1945 tot 1953 de leiding van. Om hoge bekwaamheid werd hij door de bisschop van geld aangesteld tot diocesaan inspecteur, functie die hij plichtsgetrouw vervulde van 1953 tot 1970.

Op zichzelf zijn deze ambten ruim voldoende om er een heel leven zinvol mee te vullen. Maar inspecteur Schelfhaut kon meer aan. Van 1923 tot 1961 was hij leraar taal en wiskunde aan de avondleergangen van de Stedelijke Nijverheidsschool en de Academie van Schone Kunsten te Sint-Niklaas.

Van 1948 tot 1957 was hij provinciaal ondervoorzitter van C.O.V. Oost-Vlaanderen.

Van 1951 tot 1957 was hij promotor van de provinciale C.O.V.-studiedagen en leider van het pedagogisch comité.

 Van 1954 was hij lid van de pedagogische commissie van het Nationaal Secretariaat voor het Katholiek onderwijs.

Van 1938 tot 1958 was hij nationaal voorzitter van de commissie onderlinge hulp-burgelijke verantwoordelijkheid.

Hij was lid van de commissie lager onderwijs, belast met de voorbereiding van de afdeling onderwijs op de wereldtentoonstelling 1958. Gedurende de schoolstrijd van 1955 was hij voorzitter van de plaatselijke actiegroep 'Vrijheid en Democratie' en arrondissementeel voorzitter van 'School en Gezin'.

Hij was lid van de bisschoppelijke schoolcommissie, adviseur bij de schooltelevisie van de B.R.T., voorzitter van de dekenale coördinatiecommissie en lid van de kerkraad van O.L.Vrouwparochie. Hij was tenslotte pionier van de B.L.O.-scholen in het Waasland. De oprichting, de groei en de bloei van deze scholen hebben hem wellicht het meest vreugd bezorgd.

Spontaan stelt men de vraag: "Kan dat allemaal in één mensenleven?" Even spontaan is het antwoord: "Ja! Want inspecteur Schelfhaut realiseerde het."

Al deze werkzaamheden en bedrijvigheden heb ik willen aanhalen, omdat zij op zichzelf reeds hulde zijn aan deze uitzonderlijke mens, niet vergetend dat hij dankbaar in gedachtenis wordt gehouden door zijn familie. Zijn naast verwanten verliezen in hem een trouw en liefhebbend echtgenoot en een goede, wijze en rechtgeaarde vader.

Gerard Schelfhaut was een geboren pedagoog, begaafd met vele talenten. In eenvoudige woorden sprak hij over zinnige en vooruitstrevende pedagogische en didactische ideeën. Menig oud-leerling en oud-normalist zal nog aan hem terugdenken als meesterlijke lesgever, vindingrijk, enthousiast, rustig en spiritueel met veel zin voor humor. Op deze momenten voelde men aan dat zijn liefde tot kinderen hem stuwde om het beste van zichzelf mee te delen.

Als man van de onderwijs-vernieuwing heeft hij op het pedagogisch gebeuren in de oefenschool, in de normaalschool zowel als in de studiekringen van C.O.V. grote invloed uitgeoefend.

Stel het kind centraal, geef elk kind zijn kansen, leer de kinderen werken in groepsverband, laat hen zelf zoeken en vinden, waardeer hun succes, moedig aan en bouw op: dat waren niet alleen zijn leuzen, hij streefde ze zelf voortdurend na.

Inspecteur Schelfhaut was een minzaam man, blijgezind en dankbaar voor het leven. Hij was mensen genegen en stelde zich graag ten dienste. Hij maakte zich niet druk om het vele werk, dat zijn deel was, hij werkte altijd maar door en toch had hij nog tijd voor anderen. Iedereen kon bij hem terecht, mocht gerust zijn zeg doen. Belangstellend luisterde hij dan en zette daarna bedachtzaam zijn mening duidelijk uiteen.

Hij was geduldig maar tevens waakzaam, streng waar het paste maar steeds met een mild begrijpen. Hij was niet vol van zichzelf, hij was vol van anderen. Als diep-gelovig man ging hij met Christus naar de anderen toe om hen van zijn gaven mee te delen.

Directeur Julien Dhont schrijft van hem: "Bij dit heengaan blijft men stil. Een man met zoveel talenten heeft geen materiële schatten verzameld. Met deze talenten woekerde hij voor zijn volk."

Daarom ook geloven we er vast in dat de Heer tot hem zal zeggen: "Goede en trouwe dienaar, over weinig zijt ge getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga binnen in de vreugde uws Heren."

Aan de achtbare familie spreken we onze hoge waardering uit voor inspecteur Gerard Schelfhaut, en betuigen haar tevens ons christelijk meeleven bij zijn heengaan.

(Constant Corveleyn in 'Kasteelgalm', winter 1976)

 

 

{gotop}